Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 8. sınıf ana dili ders kitapları üzerine karşılaştırmalı bir çalışma: türkiye-amerika birleşik devletleri örneği

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
298
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de ana dili*** öğretiminde kullanılan ilköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitabı ile Amerika'da ana dili öğretiminde kullanılan 8. sınıf İngilizce ders kitabı arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tespit etmektir. Bu çalışma durum saptamaya yönelik olduğundan betimsel bir araştırma niteliği taşımaktadır. Araştırmada veriler, görsel tasarım (sayfa tasarımı, metin tasarımı, görsel elemanların tasarımı), öğrenme alanları (okuma-yazma-konuşmadinleme), içerik düzeni (tür, tema) olmak üzere üç ana tema altında toplanmış ve bu temalar doğrultusunda birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Araştırmada tematik çerçeve doğrultusunda elde edilen bulgular açıklanmış ve bulgular arasında çeşitli karşılaştırmalar yapılmıştır. Bulguların yorumlanmasıyla elde edilen sonuçlarda, Amerika ders kitaplarının görsel tasarım bakımdan Türkçe ders kitabından zengin olduğu tespit edilmiştir. Öğrenme alanları, iki ülkede de temel becerileri (okuma, yazma, konuşma, dinleme) esas almasına rağmen, yapısal olarak farklılıklar göstermektedir. Ayrıca Amerika ders kitabında dinleme becerisini ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmadığı tespit edilmiştir. İki kitap, içerik düzeni olarak da birbirinden farklılık göstermektedir. Amerika ders kitapları, tema, metin türleri ve bunları temsil eden metinler bakımından Türkçe ders kitaplarından daha zengin, çeşitli bir içeriğe sahiptir. Bu bağlamda farklı ülkelerde kullanılan dil öğretim etkinlikleri değerlendirilerek; Türkçe ders kitaplarında kullanılan etkinlik, yöntem ve teknikler geliştirilmeli, öğrenciye çok çeşitli öğrenme ortamları sunulmalıdır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the differences and the similarities between the textbooks used in the 8th year of the primary schools in Turkey for Turkish language education and those used in the 8th year of the primary schools in U.S.A. for English education at Massachusetts, Melrose Veterans Junior High. Since this study is aimed at determining the status, it has the nature of a descriptive study. The data in this study are grouped under three groups namely visual design (page design, text design and the designs of the visual elements), fields of learning (reading-writing-speaking-listening) , arrangement of the contents (type, theme) and these themes were compared with each other. The findings obtained within the thematic frame were declared and among these findings, several comparisons were made. Within the results obtained by interpreting these findings, it was determined that the American text books are richer in visual contents compared to the Turkish text books. Although the fields of learning are based on the basic skills in both countries (reading, writing, speaking, listening), several structural differences may be seen. Moreover, it was determined in the American text book that listening skills are not taken into consideration as different and separate fields of learning. The two books differ from each other in terms of their contents as well. The American text books are more diverse than Turkish text books and they are much richer than Turkish text books in terms of the themes, text types and the texts which represent them. In this context, by evaluating the language activities used in different countries, the activities, the methods and the technique used in Turkish text books should be developed and several environments for studying should be offered to the student.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :