Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Emotional reactivity scale adaptation to turkish: reliability and validity study

Yazar kurumları :
Arş. Gör. Atatürk Üni., K.K.Eğitim Fakültesi, PDR A.B.D1, Öğr. Gör. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi2, Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi, K.K.Eğitim Fakültesi, PD
Görüntülenme :
573
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı Mathew, Nock, Wedig, Jill ve Hooley (2008) tarafından geliştirilen Duygusal Tepkisellik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanmasıdır. Literatürde duygusal tepkisellik kişiler arası ilişkiler ve psikolojik uyum sağlama sürecinde rol oynayan önemli bir faktör olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle Sıralanan değişkenler ve ilişkili zengin araştırma yelpazesini tanımlatacak ara değişkenler
için yürütülecek araştırmalarda kullanılmak üzere “Duygusal Tepkisellik Ölçeğinin Türkçeye adaptasyonu önemli olarak değerlendirilmektedir. Araştırmanın çalışma grubu 2012-2013 eğitim öğretim yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 290’ı erkek ve 275’i kız toplam 565 lisans öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırma bir ölçek uyarlama çalışması olduğu için öncelikle dil geçerliği için İngilizceye hâkim iki akademisyen tarafından Türkçeye uyarlaması yapılmıştır ve bu işlemin ardından ilk tercümeyi yapanlardan farklı İngilizceye hâkim bir akademisyen tarafından tekrar İngilizce çevirisi yapılmıştır. Dil geçerliği sağlandıktan sonra ölçeğin yapı geçerliği ve güvenirlik analizi incelenmiştir.
Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için öncelikle Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmış ve KMO .871 ve Barlett testi χ2 değeri ise 864,937(p< .001) olarak bulunmuştur. Ayrıca toplam varyansın % 49.77’sini açıklayan üç faktörlü bir yapı elde edilmiştir. AFA’dan elde edilen madde-faktör yapısının doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile model uyumu test edilmiştir Buna göre Duygusal Tepkisellik Ölçeği’nin
üç faktörlü yapısının doğrulandığı görülmüştür. (X2=179.29, sd=127, p=.00, X2 /sd=1.41). Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uyum indekslerine bakıldığında RMSEA=.066, RMR= .012, NFI=.90, CFI=.94, IFI=.94, RFI=.91, AGFI=.90, GFI=.90 olarak bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için yapılan toplam iç tutarlılık katsayısının .91, hassasiyet alt boyutunun .86, duygusal tepkisellik alt boyutunun .76
ve psikolojik dayanıklılık alt boyutunun .81 olduğu ve ölçeğin iç tutarlılığa sahip olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak Duygusal Tepkisellik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması için yapılan AFA ve DFA sonucunda ölçeğin güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğu söylenebilir

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to adapt Emotional Reactivity Scale developed by Mathew and his friends (2008) to the Turkish. Emotional reactivity has been described as an important factor in interpersonal relations, and in individual's psychological alignment. For this reason, adaptation of "Emotional Reactivity Scale" to the Turkish is considered important. This research is the work of a scale
adaptation. Study group of the research consists of 290 male and 275 female with a total of 565 undergraduate students studying in Erzurum Ataturk University, in the academic year 2012-2013. Since the research is a scale adaptation work, it is translated into English, which is primarily dominated bytwo academics has been adapted into Turkish, and has been translated into English again by a different
scholar. After establishing language, the validity of the scale and reliability of the analysis are examined. In order to determine the construct validity of the scale, exploratory factor analysis (EFA) was performed and KMO .871, Bartlett test χ2 value of 864.937 (p <.001) are found. In addition, threefactor structure was obtained that describes the 49.772 % of the total variance. Item-factor structure obtained from the EFA has been tested for compliance with a model by confirmatory factor analysis
(CFA). Based on this, three-factor structure of the Emotional Reactivity Scale has been validated. (X2 = 179.29, df = 127, p = .00, X2 / df = 1.41). When looked at fit indices of Confirmatory Factor Analysis (CFA) RMSEA=.066, RMR= .012, NFI=.90, CFI=.94, IFI=.94, RFI=.91, AGFI=.90, GFI=.90 are found. The coefficient of the total internal consistency is found .91, sensitivity subscale is .86, emotional reactivity
subscale is .76 and psychological durability subscale is found.81 in the scale which is made to determine reliability of the scale and it is found that scale has internal consistency. As a result of the EFA and CFA applied for adaptation of Emotional Reactivity scale to the Turkish, it can be said that the scale is a reliable and valid measurement tool. It is suggested that studies on reliability and validity of  Emotional reactivity scale on adolescents can be made in future researches

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :