Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Devlet okullarında kadrolu ve kadrosuz olarak çalışan öğretmenlerin depresyon düzeylerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü PDR Anabilim Dalı1, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü2, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, PDR Anabilim Dalı3
Görüntülenme :
331
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırma, okullarda kadrolu çalışan öğretmenler ile kadrosuz çalışan öğretmenlerin depresyon düzeylerinin karşılıklı olarak farklı değişkenler açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Nicel verilere dayalı olarak betimsel ve ilişkisel tarama modelinde olan araştırmada, deneklerin depresyon düzeylerini belirlemek için Beck (1961) tarafından geliştirilen Hisli (1988) tarafından Türkçeye uyarlanan Beck Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca demografik verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma 370 kişilik bir çalışma grubu ile yürütülmüştür. Veriler betimleyici ve ilişkisel istatistikler kapsamında değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda öğretmenlerin orta düzeyde depresyonlu oldukları ve bu depresyonun araştırma kapsamında ele alınan cinsiyet, alınan ücret, öğretmenlik mesleğinden memnuniyet, çalışılan şehirden memnuniyet, yaş, sınıf mevcudu, sigara ve alkol kullanımı değişkenlerden etkilendiği gözlenmiştir. Buna karşın araştırma kapsamında öğretmenin branşı, medeni durumu ve eğer evliyse eşinin çalışıp çalışmaması değişkenlerinden de araştırmaya katılan öğretmenlerin depresyon düzeylerinin etkilenmediği tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to study mutually the depression levels of permanent teachers and temporary teachers at schools in terms of different variables. In the study which is in descriptive and relational scanning model based on quantitative data Beck Depression Inventory which was developed by Beck (1961) and adapted to Turkish by Hisli(1988) has been used in order to determine the depression level of the tested. Moreover, in the collection of demographic data Personal Information Form developed by researchers was used. The research is done with a workgroup including 370 people. The data are evaluated within descriptive and relational statistics. At the end of the research, it has been observed that teachers have medium depression and this depression has been affected by variables such as sex, charge, the pleasure of teaching job, the pleasure of the place they live, age, whether classes are crowded or not, cigarette, and alcohol. For all that, within the research, it has been established that the depression level of teachers who joined the research has not been affected by variables such as teacher's branch, marital statues and if s/he is married, whether his/ her partner work or not.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :