Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya University Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Değer eğitiminde karikatür kullanımı: toplumsal birlik beraberlik ve dayanışma değer örneği

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1, Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
454
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda birey algılarının belirlenmesinde karikatürler farklı bir yaklaşım olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı da ortaöğretim öğrencilerinin, toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışma değerlerine ilişkin algılarının karikatür yoluyla saptanmasıdır. Nitel araştırma deseninde bir durum çalışması olarak yürütülen çalışmanın katılımcılarını iki farklı ildeki iki ortaöğretim kurumundan 100 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri bir karikatür ve karikatüre ilişkin dört soruluk bir çalışma yaprağıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmış ve bu doğrultuda her soruya ilişkin temalar belirlenmiştir. Bulguların yorumlanmasında frekanslar kullanılmıştır. Araştırma bulguları, katılımcıların büyük çoğunluğunun karikatürdeki mesajı doğru algıladığını; karikatürle ilgili olarak acıma, üzüntü, birlik-kardeşlik-dayanışma, sevgi-saygı, umut, barış, ayrılık ve özlem gibi duygular hissettiklerini; karikatürde anlatılmak istenen toplumsal değerlerin birlik-beraberlik, kardeşlik, dostluk ve sosyal ilişkiler olduğunu ve son olarak karikatürü en fazla "birlikten kuvvet doğar", "bir elin nesi var iki elin sesi var" ve "komşu komşunun külüne muhtaçtır" atasözleriyle yorumladıklarını ortaya koymuştur. Sonuç olarak, ortaöğretim öğrencilerinin kendilerine gösterilen karikatüre ilişkin doğru algılarda bulunduklarını, yorumlamalarını doğru sözcükler ve atasözleriyle destekleyebildiklerini ortaya çıkarmış, karikatürlerin uygun ve doğru kullanıldığında nicel veri toplama araçlarına güçlü bir alternatif olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

Özet İngilizce :

Cartoons have widely been being used as an alternate approach for determining individuals' perceptions recently. Within this respect, study aims at determining secondary school students' perception about the social unity and solidarity values via cartoons. The participants of the study conducted as a qualitative research design and as a case study are 100 students from two different schools in two cities. The data of the study were collected through a data sheet consisted of a cartoon and four questions related to the cartoon. For analysing the data content analysis technique was administered and in this framework, the themes for each questions were defined. Frequencies for themes and subthemes were used for interpretations. The findings revealed that the great majority of the participants got the message of the cartoon correctly, felt sympathy, sorrow, unity and solidarity, love and respect, hope, peace, separation, and longing about the cartoon. The findings also manifested that the participants remarked the main values in the cartoon as social unity and solidarity, fellowship, friendship and social relations. Finally, the results indicated that they interpreted the message of the cartoon mostly with the proverbs such as "united we stand united we are stronger", "many hands make light work", and "no one is rich enough to do without his neighbour". As a result, the study revealed that the students understood the message of the cartoons correctly, supported their perceptions with the right words and proverbs, and also revealed that use of cartoons are strong alternative approach if used properly.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :