Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mevlevîliğin kuruluş dönemi (xvi. yüzyıl) gülşenî şairler üzerindeki etkisi: ibrâhîm gülşenî, usûlî ve za’fî örneği

Yazar kurumları :
Mardin Artuklu Üniv. Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
405
DOI :
Özet Türkçe :

Gülşeniyye tarikatı, Mevleviyye tarikatından önemli ölçüde etkilenen bir tarikattır. Gülşeniyye tarikatının kuruluşundan sonra, her iki tarikat arasında önemli bir iletişim ve etkileşim gerçekleşmiştir. Özellikle her iki tarikata mensup şairler arasındaki ilişki daha çok dikkat çekmektedir. Bu çalışmada Esrâr Dede (ö. 1211/1796)'nin Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevleviyye'sinde Gülşenîlerle irtibata geçtiği söylenen Mevlevî şairler üzerinde durulmuştur. Bunlar Semâ'î Sultân Dîvânî, Yusuf Sineçâk, Garîbî, Şâhidî, Günâhî, Derûnî, Şuhûdî, Arşî, Bekayî, Vehbî ve Enîs Receb Dede'dir (on bir şair). Çalışmada bu şairlerin Gülşenîler ile olan irtibatı çerçevesinde her iki tarikat arasındaki irtibat hakkında önemli sonuçlara varılmıştır.

Özet İngilizce :

Gulshaniyyah order is an order which has been significantly influenced from the Mawlawiyyah order. After the founding of the Gulshaniyyah order, an important intercommunication and mutual interaction occured between the two orders. Especially, the relation between the poets of the two orders, attracts more of our attention. In this study, we focus on Mawlawī poets who have communicated and built relations with Gulshanians in the Tadhkira-i Shu'arā-i Mawlawiyyah of Asrār Dede (d. 1211/1796). These poets are Samā'ī Sultān Dīwānī, Yusuf Sīnechāk, Gharībī, Shāhidī, Gunāhī, Derūnī, Shuhūdī, 'Arshī, Beqayī, Wehbī and Enīs Receb Dede (eleven poets). In this study, we arrive at important conclusions regarding the relations between the two orders.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :