ULUSLARARASI AİLE HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER: GENEL BAKIŞ

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 81(1)’inci maddesi, Birliğin sınır dışı etkileri olan medeni hukuka ilişkin konularda devletler arasında adli işbirliğinin geliştirilmesini sağlamakla yükümlü olduğunu düzenlemektedir. Bu yükümlülük, “Taraf Devletler’de kanunlar ihtilafı ve milletlerarası yetki konusunda uygulanacak kuralların uyumlaştırılmasını” sağlamayı amaçlayan düzenlemelerin yapılmasını da içermektedir (m.81/(2)c). Uluslararası aile hukukuna ilişkin konuların yeknesaklaştırılması süreci, ticari konulara nazaran daha geç bir tarihte başlamıştır ve halen de devam etmektedir. Yapılan düzenlemeler; Brüksel II Tüzüğü’nün giriş kısmı, Brüksel IIa Tüzüğü, Rome III Tüzüğü ve Nafaka Tüzüğü’dür. Bu yeknesaklaştırma sürecindeki en güncel adım ise, sırasıyla evlilik mallarına ve tescil edilmiş yaşam ortaklıklarının malvarlıksal sonuçlarına ilişkindir iki yeni tüzüğün kabul edilmesidir. Bu makale, Avrupa Birliği uluslararası aile hukuku dü- zenlemelerini ve bu düzenlemelerin Türkiye ve İsviçre gibi Birlik üyesi olmayan devletlere etkisini incelemeyi amaçlamaktadır.

RECENT DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL FAMILY LAW: AN OVERVIEW

Article 81 (1) of the Treaty on the Functioning of the European Union provides that theUnion shall develop judicial cooperation in civil matters with cross-border implications.This includes adopting measures aimed at ensuring “the compatibility of the rules applicablein the Member States concerning conflict of laws and of jurisdiction” (Art. 81(2)c)). Theunification of international family law matters started much later than in commercial mattersand is still ongoing. Measures taken were the introduction of the Brussels II Regulation,the Brussels IIa Regulation, the Rome III Regulation and the Maintenance Regulation.The most recent step in the unification process was the adoption of two new regulations onmatrimonial property regimes and the property consequences of registered partnerships,respectively. This article aims to provide an overview of the European Union’s internationalfamily law and its impact on non-member states such as Turkey and Switzerland.

Kaynakça

Andrea Bonomi, Le Règlement européen sur les successions et son impact pour la Suisse, in: Paul-Henri Steinauer/Michel Mooser/Antoine Eigenmann (eds.), Journée de droit successoral, 2015, Berne 2015.

Dagmar Coester-Waltjen/Michael Coester, Rechtswahlmöglichkeiten im Europäischen Kollisionsrecht, in: Ralf Michaels/Dennis Solomon (eds.), Liber Amicorum Klaus Schurig, Munich 2012.

Anatol Dutta/Frauke Wedemann, Die Europäisierung des internationalen Zuständigkeitsrechts in Gütersachen, in: Reinhold Geimer/Rolf Schütze (eds.), Recht ohne Grenzen, Festschrift Athanassios Kaissis, Munich 2012.

Cristina González Beilfuss, The Rome III Regulation on the law applicable to divorce and legal separation: much ado about little, in: Andrea Bonomi/Christina Schmid (eds.), Droit international privé de la famille, Lausanne 2014.

Tobias Helms, Konkludente Wahl des auf die Ehescheidung anwendbaren Rechts?, IPRax 2014.

Ivo Schwander/Tarkan Göksu, Arbeitskreis 8: Trennung und Scheidung mit Auslandsbezug, in: Ingeborg Schwenzer/Andrea Büchler/Roland Fankhauser (eds.), Siebte Schweizer Familienrechtstage, Berne 2014.

Daniel Trachsel, Scheidung im internationalen Kontext: Strategien undPlanung, FamPra.ch 2013.