25 Ekim 1980 Tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırma ve Hukuki Yönlerine İlişkin Lahey Sözleşmesi Çerçevesinde Arabuluculuk Uygulaması

22 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Kanunu bazı özel hukuk ihtilaflarının arabuluculuk usulü ile çözümlenmesine izin vermektedir . Mahkeme dışı alternatif bir usuli yol olan arabuluculuk tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri hukuki ilişkilerden çıkan ihtilafların çözümünde tercih edilebilecektir. Ancak Kanun’un (HUAK m. 1) birinci maddesi gereği kamu düzeninden sayılan aile hukuku meselelerinde arabuluculuk çözümü kabul edilmemiştir. Dolayısıyla boşanma, ayrılık, velâyet, vesayet ve çocuk üzerindeki tüm haklardan doğan ihtilaflar arabuluculuk yolu ile çözülemeyecektir. Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine İlişkin Lahey Sözleşmesi ’nde ve Sözleşme’nin uygulanmasına dair hazırlanan 5717 Sayılı Kanun ’da ihtilafın çözümünde dostane sulh yolu ile çözüm önerilmektedir. 

Application of Mediation in the Framework Convention of 25 October 1980 On the Civil Aspects of International Child Abduction

The Law on Mediation in Legal Disputes, which entered into force on 22 June 2012, allows some private law disputes to be resolved by mediation. Mediation as an alternative procedural mechanism outside of the court may be preferred in the settlement of disputes arising from legal relations in which the parties can freely dispose. However, the mediation solution has not been accepted in family law cases deemed to be in the public order pursuant to the first article of the Law (HUAK Article 1). Therefore, divorce, separation, guardianship, custody and any disputes arising from all rights on the child will not be solved through mediation. Turkey is party to the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction and prepared for implementation of the Convention on the Law No. 5717. In both these regulations are also proposed an amicable solution with the way the peaceful settlement of the conflict

Kaynakça

AKINCI, Ziya/DEMİR GÖKYAYLA; Cemile; Milletlerarası Aile Hukuku, Vedat Yayıncılık, İstanbul, 2010.

ARSLAN, İlyas; Milletlerarası Hukukta Mutad Mesken Kavramı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2014.

BOZDAĞ, Gonca Gülfem; Uluslararası Çocuk Kaçırmalarının Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi Kapsamında Çocuğun İadesi Talebinin Reddi Nedenleri, Yetkin Yayınları, Ankara, 2014.

BOZDAĞ, Gonca Gülfem;“Arabuluculuk ve Arabuluculuğun Ebeveynler Arasındaki Uluslararası İhtilaflarda Uygulanabilirliği”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XX, S. 1, 2016.

ÇELİKEL, Aysel/ERDEM, Bahadır; Milletlerarası Özel Hukuk, 14. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 2016.

DOĞAN, Baran; Arabuluculuk Nedir, https/barandogan.av.tr/blog.

EKŞİ, Nuray; Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2013.

ESKİYÖRÜK, Serhat;AB 2008/52 Sayılı Arabuluculuk Direktifi ve Muhtemel Etkileri Üzerine Değerlendirme, (Çarşamba 29.10.2008), (Çevrimiçi) www.arabulucu.com.

GİRAY, F. Kerem; Milletlerarası Özel Hukukta Kaçırılan veya Alıkonulan Çocukların İadesi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010.

KENETT, Wendy; “It’s Arbitration, but Not as We Know It: Reflections on Family Law Dispute Resolution”, Int. Journal of Law, Policy and Family, Vol 30, 2016.

NOMER, Ergin; Rızai Boşanma ve Kamu Düzeni, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Y. 14, S. 2, 1984.

ÖZMUMCU Seda; Uzak Doğu’da Arabuluculuk Anlayışı ile Türk Hukuk Sisteminde Arabuluculuk Kurumuna Genel Bir Bakış (6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununu Çerçevesinde), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013.

PARKINSON, Lisa; Aile Arabuluculuğu (Family Mediation), Çeviri: Nikbinlik Tercüme, Sorumlu Editör: Av. Arabulucu Yonca Fatma Yücel, 2017.

ŞANLI, Cemal/ESEN, Emre/ATAMAN-FİGANMEŞE, İnci; Milletlerarası Özel Hukuk, 5. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016.

TANRIVER, Süha; Hukuki Uyuşmazlıklar Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk, Makalelerim II, 2006-2010, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011.

Temel Arabuluculuk Eğitimi (Eğitici Kitabı),Eylül, 2007.

Temel Arabuluculuk Eğitimi (Katılımcı Kitabı), Eylül, 2017.

TİRYAKİOĞLU, Bilgin; Yabancı Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 501, 1996.

UYANIK ÇAVUŞOĞLU, Ayfer; Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Boşanma, Beta Yayınevi, İstanbul, 2006.