Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Polislerin umutsuzluk düzeyi ile problem çözme becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İsletme Bölümü1
Görüntülenme :
358
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı, polislerin umutsuzluk düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki iliskiyi incelemektir. Arastırmanın evreni, Afyonkarahisar l Emniyet Müdürlügü il merkezinde görevli polislerdir. Arastırmanın örneklemini, evrenden basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile belirlenen 167 polis olusturmustur. Ölçme araçları olarak, kisisel bilgi formu, Beck Umutsuzluk Ölçegi ve Problem Çözme Becerisi Ölçegi kullanılmıstır. Arastırmada elde edilen verilerin analizinde, bagımsız örneklem t testi, varyans analizi, faktör analizi ve regresyon analizi kullanılmıstır. Arastırma bulgularına göre; 21-30 ve 31-40 yas grubundaki polislerin problem çözme becerisi, 41 ve üzeri yas grubuna göre daha yüksektir. Yas gruplarına göre umutsuzluk düzeyinde anlamlı bir farklılık yoktur. Polislerin problem çözme becerilerinin, umutsuzluk düzeyi ile iliskili oldugu belirlenmistir. Umutsuzluk düzeyi yükseldikçe problem çözme becerisi azalmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to analyze the relationship between hopelessness levels with problem solving skills of police officers. Survey population is police who works at Afyonkarahisar Police Department. Survey sample is 167 police who selected using simple random sampling method from population. Data collected with personal information form, Beck Hopelessness scale and problem solving scale. Data is analyzed using independent two sample test, analysis of variance, factor analysis and regression analysis. The results of this research show that problem solving skills of police at the age of 21-30 and 31-40 is higher than police at the age group of over 40. There is no differences hopelessness level of police between age groups. Problem solving skills of police is related to their hopelessness level. When hopelessness level of police increases, problem solving skills of them decrease.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :