Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Polislerin iletişim becerilerinin beş faktör kişilik özellikleri ve empatik eğilimlerine göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Konya Emniyet Müdürlüğü1, Konya Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
345
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, polislerin beş faktör kişilik özellikleri, empatik eğilim ve iletişim becerileri arasındaki ilişkiyi belirleyerek, empati ve beş faktör kişilik özelliklerinin iletişim becerilerini yordayıp yordamadığının incelenmesidir. Araştırma verileri Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi, Empatik Eğilim Ölçeği ve İletişim Becerileri Envanteri kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma genel tarama modeline uygun olarak desenlenmiştir. Araştırmaya katılan 479 polisin 436'sı (%91) bay ve 43'ü ise (%9) bayandır. Örneklemi oluşturan polislerin %15'i 20-30, %54.3'ü 30-40, %28'i 40-50 ve %2.7'si ise 50 yaş ve üzeri aralığında yer almaktadır. Polislerin %10.9'u lise, %62.2'si önlisans, %23.8'i lisans ve %3.1'i lisansüstü eğitime sahiptir. Araştırma sonuçlarına göre polislerin iletişim becerileri ile empati puanları ve beş faktör kişilik özelliklerinden duygusal dengesizlik arasında negatif yönlü; dışadönüklük, deneyime açıklık, yumuşak başlılık ve sorumluluk arasında ise pozitif yönlü anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Polislerin empati puanlarının iletişim becerileri puanlarını yordadığı görülmektedir. Beş faktör kişilik özellikleri de bütün olarak iletişim becerileri puanlarını yordamaktadır. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde, duygusal dengesizlik/nevrotizm (β=-.287) ve yumuşak başlılık (β=.190) alt boyutlarının iletişim becerileri üzerinde önemli yordayıcılar olduğu görülmektedir. Dışadönüklük, deneyime açıklık ve sorumluluk alt boyutları ise iletim becerilerini yordama da önemli bir etkiye sahip değildir.

Özet İngilizce :

Main objective of this study is to examine the relationship between personality traits, emphatic disposition of policemen and their communication skills. Research data has been obtained by using personality test based on adjectives, Emphatic disposition scale and communication skills inventory. The research has been made in accordance with general scanning method. Of the 479 policemen participating in the test, 436 of them (%91) are males, 43 of them (%9) are females. Of the policemen consisting the sampling, %15 of them are between 20-30 ages, %54.3 of them are between 30-40 ages, %28 of them are between 40-50 ages and %2.7 of them are 50 or higher ages. Of the policemen taking part in the test, %10.9 of them have high school education, %62.2 of them have two year degree education, %23.8 of them have undergraduate education and %3.1 of them have graduate education. According to the study results, there is a significant relationship between communication skills of policemen and their emphatic scores. Given the test results it has been determined that there is a positive and meaningful relationship between communication skills of policemen and being introvert, openness to change mildness and responsibility. However, it has been determined that there is a negative relationship between communication skills of policemen and emotional instability.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :