Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu kuruluşlarının yönetiminde sistem yaklaşımının uygulanabilirliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi1
Görüntülenme :
503
DOI :
Özet Türkçe :

Yirminci yüzyılın başlamasıyla bilimsel ve teknolojik gelişme-ler baş döndürücü bir hal almış, kurumsal alanda ve sosyal alanda da hızlı değişim ve gelişmeler gözlenmiştir. Özellikle son yıllarda yönetim bilimi içerisinde uygulanan yöntem ve yaklaşım-lar bakımından yeni yaklaşımların sayısında önemli artışlar olmuş-tur. Bu çalışmada kamu kuruluşlarının yönetiminde, özelde polis teşkilatında sistem yaklaşımının uygulamasının başarılı olup ol-mayacağı gibi hususlar ele alınmıştır. Öncelikle sistem yaklaşımı veya sistem analizi konularında kavramsal bir çerçeve çizilerek sistem ve alt sistem kavramları üzerinde kısaca durulduktan sonra sistem yaklaşımları ele alınmış, sistem çeşitleri açık ve kapalı sis-temle, çevre dönüşüm sistemleri, bu sistemin zararlı ve faydalı yönleri gibi hususlar incelenmiştir. Sistem yaklaşımı, analizci, ras-yonel, akla ve çevreye önem veren bir takım özelliklerinden dolayı polis teşkilatındaki bürokratik yapıyla karşılıklı etkileşimleri de in-celenmiştir. Burada salt olarak, tüm yetkilerin merkezde toplandı-ğı, aşırı merkeziyetçi, yasakçı bürokrasi anlayışından ziyade sistem yaklaşımının kamu kuruluşlarından Türk Polis Teşkilatında uygu-lanabilirliği, kurumsal yapının iç ve dış unsurlarla bir bütün olarak ele alınarak uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Advances in technology and science have become giddy since the beginning of 20th Century, whereupon rapid changes and improvements have been observed at institutional and social di-mensions. Especially in recent years, in terms of methods and ap-proaches practiced in administrative science, the number of new approaches has significantly increased. With this paper, aspects like whether “The Applicability of the System Approach in Man-aging Public Organizations” in terms of Police Organization are dealt with. Firstly a conceptual framework will be formed about the System Approach or System Analysis and the concepts of sys-tem and sub-system are covered briefly. Then system approaches, range of system like open and closed systems, environment vari-able, harmful and profitable aspects are dealt with. Due to the sys-tem approach and a number of features like its analytical, rational and environment-caring nature, its mutual interactions with the bu-reaucratic structure of The Police Organization are observed. In conclusion, instead of the bureaucratic understanding in which all the authority belongs to the centre and which is extremely central-ist and supports prohibitions, The Applicability of the System Ap-proach in Managing Public Organizations especially on police or-ganization is discussed in the light of totalitarian approach.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :