Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş ve yaşam doyumu: konya emniyet müdürlüğü alan araştırması

Yazar kurumları :
Konya Emniyet Müdürlüğü1, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
476
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, emniyet personelinin iş ve yaşam doyumu puan ortalamalarının yaş, eğitim düzeyi, rütbe, hizmet yılı ve çalıştığı birim değişkenleri açısından anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirleyerek, aralarındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma verileri Yaşam Doyumu Ölçeği ve İş Doyumu Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma genel tarama modeline uygun olarak desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini Konya ili merkez ve ilçelerinde görev yapan emniyet personeli oluşturmaktadır. Bu evrenden tesadüfî küme örnekleme yöntemiyle seçilen 680 emniyet personeli bu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara bakıldığında; Emniyet personelinin yaş değişkenine göre iş doyum puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaştığı gözlenirken, yaşam doyum puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaşmadığı gözlenmiştir. Eğitim düzeyi değişkenine göre iş ve yaşam doyumlarının anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir. Diğer bir bulgu ise, rütbe değişkenine göre iş doyumları ve yaşam doyumlarının anlamlı düzeyde farklılaştığıdır. Emniyet personelinin hizmet yılı değişkenine göre ise iş doyum puan ortalamalarında anlamlı düzeyde farklılaşma gözlenirken, yaşam doyumu puan ortalamalarında anlamlı düzeyde farklılaşma gözlenmemiştir. Personelinin çalıştığı birim değişkenine göre iş ve yaşam doyumlarının anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir. Araştırmanın son bulgusu ise, Emniyet personelinin iş doyumları ile yaşam doyumları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki saptanmış olmasıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine whether job satisfaction and life satisfaction mean scores of police personnel differs significantly in terms of age, education level, rank, service length and the department they work in and to reveal the relationship between them. The data in this study is obtained by using Life Satisfaction Scale and Job Satisfaction Scale. The study is designed in accordance with general survey model. The population of the research consists of police officers working at the city center and districts of Konya. 680 police officers are chosen from the population via random sampling to generate the sample of this research. The results of the study indicates that while job satisfaction mean scores of police personnel differed significantly in terms of age variable, life satisfaction mean scores did not show any significant difference. It was also determined that job and life satisfaction scores differed significantly in terms of education level. Another finding was that job and life satisfaction levels of the police personnel differed significantly in terms of rank of the personnel. While it was found out that job satisfaction mean scores of police personnel varied significantly in terms of service length, life satisfaction mean scores did not differ significantly. It was also found out that job satisfaction and life satisfaction of police personnel differed significantly in terms of the departments they serve in. Finally, it was determined that there was a positive significant relation between job satisfaction and life satisfaction of police personnel.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :