Güzide Öner, Tokay Gedikoğlu

Ortaöğretim Öğrencilerinin İngilizce Öğrenimlerini Etkileyen abancı Dil Kaygısı

Foreign Language Anxiety Affecting Learning English of Secondary School Students in Gaziantep

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2007 - Cilt: 6 - Sayı: 2

Sayfalar: 67 - 78

Benzer Makaleler

İSTANBUL AVRUPA YAKASINDAKİ OKUL BAHÇELERİNİN ÖĞRENCİ SAYISINA GÖRE YETERLİLİKLERİNİN MEKÂNSAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

lnternational Journal of Geography and Geography Education

Ahmet KARABURUN, Ali DEMİRCİ, Emin SAKA

Ortaöğretim Kurumlarına Giriş Sınav Sorularının Bazı Gösterim Türleri Arasındaki Geçişler Açısından İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mehmet Altan KURNAZ, Mustafa Kemal YÜZBAŞIOĞLU

Ergenlerin Gelecek Beklentilerinin Yordayıcısı Olarak: Psikolojik Semptomlar ve Akademik Başarı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Asiye Dursun, Murat Sinan ÖZKAN, Yasemin KÖRLER BAŞKAYA

COĞRAFYA DERSİNDE DRAMA TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

lnternational Journal of Geography and Geography Education

İsmail KÖSEOĞLU, Mehmet ÜNLÜ

İngiliz Dili Eğitimi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Öğrenme Stillerinin Akademik Başarıya Olan Etkisi

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Kağan BÜYÜKKARCI, Bilal GENÇ

2018 Ortaöğretim Matematik Programının Revize Bloom Taksonomisine ve Programın Ögelerine Göre İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Osman ÇİL, Okan KUZU, Ahmet Salih ŞİMŞEK

Beyin Temelli Öğrenmenin Fen Bilimleri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarıları Ve Başarıya Yönelik Duyguları Üzerine Etkisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Gökşen ÜÇÜNCÜ, Gönül SAKIZ

Eğitim Psikolojisi (321) dersinde öğrencilerin akademik başarılarına etki eden bir kısım faktörlerle ilgili bir inceleme

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Gülten ÜLGEN