Gülşen BAĞCI KILIÇ, Esra YARDIMCI, Duygu METİN

Fen Öğretiminde Değişkenler Nasıl Adlandırılabilir?

HOW WOULD VARIABLES BE NAMED IN SCIENCE EDUCATION?

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2009 - Cilt: 9 - Sayı: 2

Sayfalar: -

Benzer Makaleler

İLKÖĞRETİM II. KADEMEDE FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE ÇALIŞMA YAPRAKLARININ AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Sadık USLU, Abuzer AKGÜN

Öğretmen Adaylarının Yenilikçlik Algılarını Etkileyen Etkenler Üzerine Nicel bir Araştırma

Edu 7: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mehmet Ali ÇORLU, Emin AYDIN, Kamil Arif KIRKIÇ

Genel Güdülenme ile İngilizcenin Akademik Amaçlı Öğrenilmesine İlişkin Duruma-özgün Yaklaşım ve İnançlar Arasındaki İlişkinin Akademik Başarı Üzerine Etkisi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Berrin Uçkun, Gülay Tohumoğlu, Suna UTAR

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI SEVİYELERİ İLE ÖZYETERLİK VE TUTUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Abuzer AKGÜN, Mustafa ÖZDEN, Ayhan ÇİNİCİ, Ayşe SONEKĐNCĐ, H. Ali AYGÜN

REGRESYON ANALİZİNDE BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİNİ SAĞLAYAN ALGORİTMALAR

Öneri Dergisi

Ümit OKTAY FIRAT

ÇALIŞANLARIN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Rıza DEMİR, Erman TÜRKMEN

Dış Politika Analizi Modeli Olarak Neoklasik Realizm: İkinci Dünya Savaşı Sırasındaki Türk Dış Politikasının Analizi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Sami KİRAZ

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Değişkenlere Göre Fen Öğretimi Özyeterlik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Sabriye SEVEN, Mustafa AKILLI