Ali İhsan AKGÜN

Kurumsal Yönetim Kapsamında Finansal Raporlamanın Güvenirliliği: Türkiye’den Örnek Olay

The Reliability of Financial Reporting within Corporate Governance: Evidence from Turkey

Muhasebe ve Finansman Dergisi

2016 - Sayı: 71

Sayfalar: 179 - 200

Benzer Makaleler

Türkiye’de Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartlarına Göre İhtiyatlılık İlkesinin Uygulanması

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Ümit GÜCENME GENÇOĞLU, Yusuf KURT

ENTEGRE RAPORLAMA, TÜRK İŞLETMELERİNİN ENTEGRE RAPORLAMAYA BAKIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Filiz YÜKSEL, Hakan ARACI

BOBİ FRS VE TMS/TFRS ARASINDAKİ FARKLARIN BİLANÇO VE GELİR TABLOSU DÜZENLENMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Atlas Sosyal Bilimler Dergisi

Nurcan GÜNCE

Şeffaflığı Arttırmaya Yönelik Mekanizmalar ve Finansal Başarının Şeffaflık Üzerindeki Etkisi: BIST XKURY’de Bir Araştırma

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Mustafa MORTAŞ, Serhat ŞAMİL

Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Türkiye Muhasebe – Finansal Raporlama Standartları’na Göre Varlık ve Borçları Değerleme Esasları: Bir Karşılaştırma (I)

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Hikmet ULUSAN

Türkiye’de Bağımsız Denetim Sistemindeki Gelişmeler: Denetim Kuruluşlarında Çalışan Denetçilere Yönelik Bir Araştırma

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yasin KARADENİZ

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA (UFRS) UYUM AŞAMASINDA ETKİSİ OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: AVRUPA VE AMERİKA KITASI ÜLKELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

İdris VARICI

KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ekonomi Maliye İşletme Dergisi

Hüseyin ÇETİN, Mehmet Nuri SALUR, Ahmet AKUSTA