Gizem Uyumaz, Ezgi Mor Dirlik, Ömay Çokluk

Açımlayıcı Faktör Analizinde Tekrar Edilebilirlik: Kavram Ve Uygulama

The Replıcatıon Analysıs In The Explanatory Factor Analysıs: Concept And Applıcatıon

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2016 - Cilt: 16 - Sayı: 2

Sayfalar: 0 - 0