Abdurrahman BENLİ, Bora YENİHAN, Mert ÖNER

Aile Hekimlerinin İş Tatmin Düzeyleri ile Yaşadıkları İş-Aile Çatışması Seviyeleri Arasındaki İlişki: Kocaeli Örneği

The Relationship Between Job Satisfaction Levels of Family Practitioners and Their Work-Family Conflict: The Case of Kocaeli Province

Yönetim Bilimleri Dergisi

2016 - Cilt: 14 - Sayı: 27

Sayfalar: 415 - 431

Benzer Makaleler

Kamu Çalışanlarının İş Tatmini Üzerinde Liderin Güç Kaynaklarının Rolü

Yönetim Bilimleri Dergisi

Bülent AKYÜZ, Nihat KAYA, Budem ARAVİ

Psikolojik Sermaye ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Analizi: Otel İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Metin KAPLAN, Durdu Mehmet BİÇKES

KÜÇÜLMEYE GİDEN İŞLETMELERDE GERİ KALANLARIN YAŞADIKLARI TÜKENME SENDROMUNUN ÖRGÜTE BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ-THE BURN OUT SYNDROME EXPERIENCED BY THE REMAINING EMPLOYEES IN DOWNSIZING COMPANIES AND ITS EFFECT ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT

Öneri Dergisi

Nevzat DEMİR

Örgütsel İletişimin İşgörenlerin Duygu Gösterimlerinin Yönetimine Olan Etkisi

Selçuk İletişim

Erhan EROĞLU

İSTANBUL İLİNDE GÖREV YAPAN KAMU VE ÖZEL İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Mustafa Anıl ÇITAK, Yasemin KOLDERE, Sinan ÜNSAR, Gözde ERGİN

Yaşam Memnuniyetini Etkileyen Faktörler Üzerine Kapsamlı Bir Model Önerisi

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mustafa Cevdet ALTUNEL, Orhan AKOVA

İŞ TATMİNİ, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ İŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BİR ARAŞTIRMA

Öneri Dergisi

Sabiha Sevinç ALTAŞ, Hülya Gündüz ÇEKMECELİOĞLU

KADIN ÇALIŞANLARIN YAŞAMIŞ OLDUKLARI İŞ AİLE YAŞAMI ÇATIŞMASININ İŞ VE YAŞAM DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Emel İŞTAR, Salih DURSUN