Fethi GÜRÜN

Endüstri 4.0 ve Beşeri Sermayenin Geleceği

Industry 4.0 and the Future of Human Capital

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2019 - Sayı: 76

Sayfalar: 67 - 88

Benzer Makaleler

SAVUNMA SANAYİİ TEKNOLOJİLERİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DE GÜNCEL GÜVENLİK POLİTİKALARI: BİR AKTİVİTE-PROAKTİVİTE ANALİZİ

Güvenlik Bilimleri Dergisi

Rahmi Erkut ERDİNÇLER

Gizli sınıf analizi ile sayısal uçurumun ölçümlenmesi: Türkiye örneği

Istanbul Business Research

Çiğdem ARICIGİL ÇİLAN, Muhlis ÖZDEMİR

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İNTERNET TABANLI PROGRAM KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dilek ALTAS, Erdem ÖNGÜN

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARINDA KULLANIM NİYETİNE ETKİ EDEN DAVRANIŞSAL FAKTÖRLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BÜTÜNLEŞİK BİR MODEL ÖNERİSİ

İzmir İktisat Dergisi

Pinar Süral ÖZER, Engin Deniz ERİŞ, Ömür Neczan Timurcanday ÖZMEN

GÖÇMENLER ARASINDAKİ GELİR FARKLILIKLARININ BELİRLEYENLERİ: 1989 BULGARİSTAN GÖÇMENLERİ ÖRNEĞİ

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Cem DİŞBUDAK, Cem DİŞBUDAK, Özgür BALMUMCU, Özgür BALMUMCU

“Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri” ve “Eğitim Teknolojileri” Alanlarında Yazılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Araştırma Eğilimleri: 2013-2018 Döneminin Bir Görüntüsü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Emel TÖNGEL, Arif AYDIN, Mehmet KARA, Recep ÇAKIR

ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YETERLİLİKLERİ

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

Bayram GÖKBULUT

Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Sinan SCHREGLMANN, Sıddık DOĞRULUK