Osman AKGÜL, Abdullah Miraç BÜKEY

Türkiye’de Enflasyon ile Asgari Ücretler Arasındaki İlişki ve Ücret-Fiyat Sarmalı

Minimum Wage Relationship Between Inflation and The Wage-Price Spiral in Turkey

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2020 -

Sayfalar: 257 - 282

Benzer Makaleler

PHİLLİPS EĞRİSİ: YARIM YÜZYILDIR BİTMEYEN TARTIŞMA

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Tahir BÜYÜKAKIN

THE ROLE OF FISCAL DOMINANCE ON THE EFFECTIVENESS OF MONETARY POLICY:AN EVALUATION OF 2002-2012 PERIOD IN TURKEY

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Meryem Filiz BAŞTÜRK

Tasarruf ve Enflasyon İlişkisi Türkiye İçin Bir Eş-Bütünleşme Analizi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yüksel OKŞAK, Eda ÖZEN

TÜRK EKONOMİSİNDE YURT İÇİ TASARRUFLARIN VE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ İKTİSADİ BÜYÜMEYE ETKİSİNİN; EKONOMİK, SOSYAL VE STRATEJİK ANALİZLERİ

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi

Levent AKSU

Türkiye Ekonomisinde Dışa Açıklık ve Enflasyon İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Analiz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Şahabettin GÜNEŞ, Fatih KONUR

Seçilmiş Ortadoğu Ülkeleri için Ekonomik Büyüme ve Savunma Harcamaları İlişkisi: Panel Veri Analizi

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Taha EĞRİ, Bensu TİMUR, Canan Özge EĞRİ, Yüksel BAYRAKTAR

EKONOMİK BÜYÜME DİNAMİZMİNİ ENFLASYON NE ZAMAN ENGELLER? YÜKSELEN EKONOMİLER ÜZERİNE BİR DİNAMİK PANEL EŞİK MODELİ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Celil AYDIN, Merter AKINCI, Ömer YILMAZ

Dolarizasyon Enflasyon İlişkisi: Türkiye Ekonomisi İçin Bir Uygulama

Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

Ahmet GÜNEY, Caner ÇAKMAK