Salih DURSUN, Oğuz BAŞOL

Müşteri Sözlü Saldırganlığının Çalışanların İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Duygusal Tükenmenin Aracılık Rolü

The Effect of Verbal Customer Aggression on Employee Turnover Intention: The Mediating Role of Emotional Exhaustion

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2020 -

Sayfalar: 147 - 169

Benzer Makaleler

Etkileşimci Liderlik Yaklaşımının Hemşirelerin İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi: Bursa İlinde Özel Hastanelerde Bir Alan Araştırması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Mehmet CIRANOĞLU

İŞKOLİKLİK VE TÜKENMİŞLİK SENDROMU

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Atılhan NAKTİYOK, Canan Nur KARABEY

Çalışma Hayatında Güncel Bir Sorun Olan Tükenmişlik Sendromunun Çalışanların Mesleğe ve Çalıştıkları Kuruma İlişkin Görüşleri Perspektifinden Değerlendirilmesi

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Elvan OKUTAN

Kıskançlık ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Örgütsel İmajın Aracı Rolü: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mustafa GÜNALAN, Adnan CEYLAN

Çalışanların Örgütsel Yalnızlık Algısının İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

MERAL ERDİRENÇELEBİ, EBRU ERTÜRK

Öğretmenlerin Ruhsal Zekâsı ve Örgütsel Bağlılıkları: İş Memnuniyetinin Aracılık Rolü

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ahmet Cezmi SAVAŞ, Necati ÇOBANOĞLU

İŞE BAĞLILIK İLE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİDE İŞ ZANAATKÂRLIĞININ ARACILIK ROLÜ: ZANAATKÂRLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Mehmet İNCE, Onur Başar ÖZBOZKURT

Öz Yeterliğin İş Doyumu, Örgütsel Bağlılık, Motivasyon ve İşe Sargınlıktaki Rolü

Eurasian Journal of Educational Research

Selcuk DEMIR