Ozan BÜYÜKYILMAZ, Sinem AKYÜZ

SAFRANBOLU’DAKİ OTEL VE KONAK ÇALIŞANLARININ ALGILADIĞI İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

The Effect of Perceived Work-Family Life Conflict on Job Satisfaction for the Employees Working in Hotels and Mansions in Safranbolu

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

2015 - Sayı: 52

Sayfalar: 265 - 284

Benzer Makaleler

Psikolojik Sözleşme İhlali ile Hissettirdiklerinin Örgütsel Özdeşleşme, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri

İzmir İktisat Dergisi

Şebnem ASLAN, Seda UYAR

A Primer for Transformational Leadership in Nonprofit Sector

Yönetim Bilimleri Dergisi

Osman SEYHAN

ÇALIŞANLARIN TOPLAM KALİTE YÖNETİM UYGULAMALARI İLE İLGİLİ İŞ TATMİNLERİ VE KÜLTÜREL SAYILTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER*

Öneri Dergisi

Tülay BOZKURT, Tülay TURGUT

Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İş-Aile, Aile-İş Çatışması, Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ömer TURUNÇ, Mazlum ÇELİK

İş-Aile Yaşam Çatışması, İş Tatmini ve İş Stresi Arasındaki İlişkiler

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Sabahattin TEKİNGÜNDÜZ, Aysu KURTULDU, Sibel ÖKSÜZ

SAFRANBOLU’DAKİ OTEL VE KONAK ÇALIŞANLARININ ALGILADIĞI İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Ozan BÜYÜKYILMAZ, Sinem AKYÜZ

Performans Değerlendirme Ve Ücret Uygulamalarına İlişkin Algının İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Bir Uygulama

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Mehmet Selim DÜZGÜN, Prof. Dr. Akın MARŞAP

Adalet Algısının Tükenmişliğe Etkisi: İş Tatmininin Aracı Değişken Rolünün Yapısal Eşitlik Modeli ile Testi

Savunma Bilimleri Dergisi

Harun ŞEŞEN