Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre eğitim müfettişlerinin ders denetim yeterlikleri

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı1, MEB2
Görüntülenme :
279
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre eğitim müfettişlerinin ders denetim yeterlikleri araştırılmıştır. Veriler Murat Demir (2009) tarafından geliştirilen "İlköğretim Müfettişlerinin Ders Teftişlerinin Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Denizli ili merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Denizli ili merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerine ulaşmak mümkün olmadığından oranlı küme örnekleme yoluyla 408 sınıf öğretmeni örneklem olarak alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde "SPSS For Windows 11.0" paket programı kullanılmıştır. Ölçme aracının iç tutarlılığı Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı kullanılarak hesaplanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı r= 0, 83'dir. "Ders denetiminde eğitim müfettişlerinin yeterlikleri" boyutunda ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin anketteki görüşleri "Katılıyorum" şeklindedir. Eğitim müfettişlerinin ders denetimindeki yeterlikleri konusunda ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri "cinsiyet", "yaş", "mesleki kıdem", "en son mezun olunan okul" ve "son üç yıldaki teftiş puanlarının ortalaması" değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

Özet İngilizce :

In this study, we investigated according to primary school teachers' opinions, about the proficiencies on teacher of education inspectors during the lesson inspection. The data was gathered by Murat Demir (2009) through the poll about "The evaluation of lesson inspection of education inspectors by teacher". The population of the study was comprised of primary school teachers at primary schools within Denizli city center borders. Due to the reason, it was almost impossible to reach all the primary school teachers at primary schools within the Denizli city borders, totally 408 primary school teachers of them were included the study through rational sampling method. In the analysis of the data, the package programme of "SPSS for Windows 11.0" while the inner consistency of the measure scale was calculated by using Cronbach's Alpha consistency co-efficient. As a result of the application, the Cronbach's Alpha consistency co-efficient was found as r= 0, 83. As with "the proficiencies of education inspectors during the lesson inspection", the primary school teachers' opinions in the scale were "I agree". The primary school teachers' opinions about the proficiencies of education inspectors during the lesson inspection do not indicate a meaningful difference based on "the age", "the gender", "occupational ranking", "the last graduated school" and "the average of the inspection grades in the last three years".

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :