Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Duygusal zekâ ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin doğa sporu yapanlar örneğinde incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz University, School of Physical Education and Sport, Recreation Department1
Görüntülenme :
332
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; dağcılık-kaya tırmanma, bisiklet kullanma ve doğa yürüyüşü yapan bireylerin duygusal zekâ ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın evreni; Türkiye'de sayıları kesin olarak bilinmeyen dağcılık, kaya tırmanma, bisiklet kullanan ve doğa yürüyüşü yapan bireylerden oluşmaktadır. Bu çalışmada örneklem yapılmayıp Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) ve TDF' ye bağlı faaliyet yürüten dağcılık kulüplerinin tüm üyelerine, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) ve TBF' ye bağlı faaliyet yürüyen bisiklet derneklerinin tüm üyelerine iletilmesi için elektronik anket gönderilmiştir. Veriler gönderilen elektronik anket aracılığıyla toplanıp, araştırmada duygusal zekâ ve yaşam doyumu ölçeği kullanılmıştır. Örneklem grubunu; 937 erkek ( yaş=35.78±10.629) ve 244 kadın ( yaş=36.10±10.557) toplam 1181 ( yaş= 35.85±10.61)katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada; Diener tarafından geliştirilen Yaşam Doyumu Ölçeği ve Chan tarafından geliştirilen Duygusal Zeka Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; frekans (f) yüzde (%) ortalama (M) ve standart sapma (SS) gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ve normal dağılım koşulları yerine gelmediği için de nonparametrik testlerden Kruskal Wallis Test ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda gruplar arasında fark çıktığında bu farkın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için Post-Hoc testlerinden Bonferroni düzeltmesi kullanılmıştır. Sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.Araştırma sonucunda; duygusal zekânın dört boyutu olan; duyguların olumlu kullanımı, pozitif duygusal yönetim, empatik duyarlılık ve duygusal değerlendirme ile yaşam doyumu arasında pozitif ilişki, doğa sporu yapanlar, bisiklet kullananlar ve dağcılık yapanların duygusal zeka ve yaşam doyumları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine relation between Emotional Intelligence (EQ) and Life Satisfaction (LS) of mountaineer/rock climber, cyclists and hikers. Sampling group consists of mountaineers/rock climbers, cyclists and hikers whose number is not known exactly in Turkey. In this study sampling has been applied and electronic questionnaire form has been sent to all members of clubs which are bound to Turkish Cycling Federation (TCF) and Turkish Mountaineering Federation (TMF). The data has been gathered via electronic questionnaire form and in this study EQ and LS scale has been used. The sampling group consist of 937 male (  age=35.78±10.629) 244 female (  age=36.10±10.557) in total 1181 (  age= 35.85±10.61) participants. In this study Life Satisfaction Scale (LSS) which was developed by Diener and Emotional Intelligence Scale (EQS) which was developed by Chan have been used. Since, in the process of assessing data the descriptive statistic methods such as frequency (f) percentage (%) average (M) standard deviation (SD), were not applicable, one of non-pragmatic tests Kruskal Wallis and Mann- Whitney U have been used. At the end of the assessing when the difference emerged between groups in order to find the origin of difference within groups one of Post-Hoc tests Bonferroni correction has been used. Results have been assessed according to significant level 0.05.As a results of this study; a positive relation has been found between four dimensions of EQ; which are using emotions positively, positive emotional management, emphatic sensitiveness, emotional assessment and life satisfaction, and a meaningful difference has emerged between EQ and LS of cyclists and mountain climbers.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :