Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi - ODAD

Yıl 2016 , Cilt , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ÖRGÜTLERDE ROL BELİRSİZLİĞİ VE ROL ÇATIŞMASININ ÇALIŞANLARIN ÖZ-YETERLİLİK ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yazar kurumları :
Kastamonu Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Görüntülenme :
804
DOI :
Özet Türkçe :

İş dünyasının her geçen gün daha karmaşıklaşan, değişen ve gelişen yapısı çalışanları farklı roller üstlenmeye yöneltmektedir. Çalışanlar üstlendikleri bu rollerin gereğini algılamaya çalışırken bazen de bu rollerin öncelik konumları karışmaktadır. Bireyin kendi yeterliliğine ilişkin inancının ise üstlenilen rollere atfedilen beklentiler çalışanlar tarafından net bir biçimde algılandığında ve bu rollerin yerine getirilmesi sürecinde uyum sağlandığında güçleneceği düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırmada, örgütlerde rol belirsizliği ve rol çatışmasının çalışanların öz-yeterlilik algıları üzerindeki etkisi araştırmanın temel sorunsalı olarak incelenmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular rol belirsizliği ve rol çatışmasının çalışanların öz-yeterlilik algıları üzerinde negatif yönlü ve belirleyici bir rol oynadığını göstermektedir. Yöneticilerin gerek rol belirsizliğini gerekse de rol çatışmasını giderici tedbirler almasının çalışanların öz-yeterlilik algılarını güçlendireceği ve sosyal mübadele ışığında kazan-kazan yaklaşımının örgüt- çalışan açısından anlam kazanacağı bu araştırma ile ifade edilebilir

 

Özet İngilizce :

"Business environment’s structure which is evolving, developing and being complicated more, day by day, leads employees to undertake various roles. While employees striving to perceive the requirements of roles which they’ve undertaken, occasionally, priorities of these roles could be confused. The belief of individual’s about his/her self-sufficiency will acquire strength when he/she recognizes the requirements of his/her roles, accurately and in case of compatibility to the process of implementing requirements of roles. In this manner, this study essentially investigates the affects of role ambiguity and role conflict on employees’ perceptions of their self-sufficiency. The findings of this study indicate role ambiguity and role conflict have negative and significant affect on the perceptions of employees’ self-sufficiency. Measures taken by managers to overcome role ambiguity and role conflict can strengthen the perceptions of employees’ self-sufficiency and it can be said that win-win aproach in the light of Social Exchange Teory, will fall into place in terms of organization – employee.
Keywords: Role Ambiguity, Role Conflict, Perceptions of Self-Sufficiency "

 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :