İstihdam Yaratmayan Ekonomik Büyüme: Türkiye İçin Okun Yasası Çerçevesinde Ekonometrik Bir Analiz

Bu çalışmada, Okun Yasasının Türkiye ekonomisinde geçerliliği; 1923-1971, 1972-2019 ve 1923-2019 dönemleri için analiz edilmiştir. Serilerin durağanlığı Carrion-i-Silvestre vd. (2009) çoklu yapısal kırılmalı birim kök testi ile incelenmiş ve serilerin I(1) oldukları belirlenmiştir. Seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkileri de Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ile incelenmiş ve seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğu bulunmuştur. Regresyon katsayıları DOLS, FMOLS ve CCR yöntemleriyle tahmin edilmiş ve Okun Yasasının Türkiye ekonomisinde 1923-1971 döneminde güçlü, 1923-2019 döneminde zayıf formda geçerli olduğu, 1972-2019 döneminde ise İstihdam Yaratmayan Ekonomik Büyüme Teorisinin geçerli olduğu tespit edilmiştir. Buna göre 1923-1971 döneminde %5,3’ün üzerindeki her %1 puanlık ekonomik büyüme, işsizlik oranını %0.33 puan, 1923-2019 döneminde ise %4,9’un üzerinde gerçekleşen her %1 puanlık ekonomik büyüme işsizlik oranını %0.03 birim azaltmıştır. 1972-2019 döneminde ise %4,4’ün üzerindeki her %1 puanlık ekonomik büyüme, işsizliği %0.63 puan artırmıştır. Yapılan VECM nedensellik testi sonuçlarına göre; Türkiye ekonomisinde işsizlik oranı ile ekonomik büyüme arasında kısa dönemde herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilemezken, uzun dönemli nedensellik ilişkileri belirlenmiştir.

Jobless Economic Growth: An Econometric Analysis for Turkey in the Framework of Okun Law

In this study, the validity of Okun Law in the economy of Turkey is analyzed for 1923-1971, 1972-2019 and 1923-2019 periods. Stationarity of the series is examined by Carrion-i-Silvestre et al. (2009) unit root test with multiple structural break and it is determined that the series are I(1). Cointegration relationships between the series are examined by Maki (2012) cointegration test with multiple structural breaks and it is found that there is a cointegration relationship between the series. Regression coefficients are estimated by the methods of DOLS, FMOLS and CCR and it is determined that Okun Law is strongly valid in 1923-1971 period in Turkey's economy, weakly valid in the period of 1923-2019 while Jobless Growth Theory is valid for 1972-2019 period. According to these results, every 1% unit of economic growth above 5.3% in the period of 1923-1971 decreased the unemployment rate by 0.33% units and every 1% unit of economic growth above 4.9% in the period of 1923-2019 reduced the unemployment rate by 0.03% units. In the period of 1972-2019, every 1% unit of economic growth above 4.4% increased unemployment rate by 0.63%. According to VECM causality test results; while there aren't any causal relationship between economic growth and unemployment in the short-term, there are long-term causal relationship.

Kaynakça

Abdioğlu, Z. ve Albayrak, N. (2017). İstihdam Yaratmayan Büyüme: Alt Sektörler Bazında Bir Araştırma. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 2015-228.

Agerbo, E. (2003). Unemployment and Suicide. Journal of Epidemiology & Community Health 57(8), 560-561.

Alamro, H. and Al-dala’ien, Q. (2016). Validity of Okun’s Law: Empirical Evidence from Jordan. Dirasat, Administrative Sciences, 43(1), 315-324.

Bell, D. N.F. and Blanchflower, D. G. (2015). Youth unemployment in Greece: measuring the challenge. IZA Journal of European Labor Studies, 4(1), 71-92.

Blinder, A. S. (2010). Keynesian Economics. https://pdfs.semanticscholar.org/1206/12a340d5fbc90914c0998754aa256889fde0.pdf, (Erişim Tarihi: 08.06.2019).

Carrion-I-Silvestre, J. L., Kim, D. and Perron, P. (2009). GLS-Based Unit Root Tests with Multiple Structural Breaks Under Both the Null and The Alternative Hypotheses. Econometric Theory, 25, 1754–1792.

Dünya Bülteni (2011). Hiroşima'ya Giden Yol: Japon Askeri İmparatorluğu. https://www.dunyabulteni.net/tarih-dosyasi/hirosima-ya-giden-yol-japon-askeri-imparatorlugu-h169699.html, (Erişim Tarihi: 03.06.2019).

Eğri, T. (2018). İşsizlik ve Ekonomik Çıktı İlişkisi: Mısır için Okun Yasası Analizi. Journal of Yasar University, 13(49), 68-78.

Esmeraldo, X. and Veton, K. (2019). Estimating Okun’s Law for Albania (1993 – 2017). https://www.researchgate.net/publication/331802858_Estimating_Okun's_Law_for_Albania_1993_-2017, (Erişim Tarihi: 08.06.2019).

Granger, C.W.J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods. Econometrica, 37, 424-438.

Gujarati, D.N. ve Porter, D. (2012). Temel Ekonometri, Çeviren: Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen, İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Güney, A. (2009). İşsizlik, Nedenleri, Sonuçları ve Mücadele Yöntemleri. Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası Yayını, 10(4), 135-159.

Işık, M. ve Öztürk Çetenek, Ö. (2018). İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi Makroekonomik Performansın Ölçülmesinde Başarılı Bir Gösterge midir? Türkiye ve BRICS Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme. PESA Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 4(4), 37-50.

Léautier, F. A. and Hanson, K. T. (2013). Jobless Economic Growth: Lessons From Africa. ACBF Working Paper No. 25,

Lester, D. (1996). The Impact of Unemployment on Marriage and Divorce. Journal of Divorce & Remarriage, 25(3-4),151-153.

Levin, E. J. and Wright, R. E. (2002). Unemployment Insurance, Moral Hazard, and Economic Growth. IAER, 8(1), 373-384.

Maki, D. (2012). Tests for Cointegration Allowing for an Unknown Number of Breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015.

Máté, D. (2010). A Theoretical and Growth Accounting Approach of Jobless Growth. Periodica Oeconomica, October, 67–76.

Murat, S. ve Yılmaz-Eser, B. (2013). Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve İstihdam İlişkisi: İstihdam Yaratmayan Büyüme Olgusunun Geçerliliği. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 2(3), 92-123.

Muratoğlu, Y. (2011). Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Arasındaki Asimetrik İlişki ve Türkiye’de Okun Yasasının Sınanması. Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Neely, C. J. (2010). Okun’s Law: Output and Unemployment. Federal Reserve Bank of St. Louis Economic Synopses, 4, 1-2.

O’Kane, K. (2011). La Génération Perdue: Youth Unemployment in France and the Policies Behind it. Senior Honors Projects. Paper 209, https://digitalcommons.uri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1264&context=srhonorsprog, (Erişim Tarihi: 05.06.2019).

Okun, A. (1962). Potential GNP: Its Measurement and Significance, American Statistical Association: Proceeding of the Business and Economics Statistics Section.

Özdemir, B. K. ve Yıldırım, S. (2015). Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve İstihdam Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi: Özçıkarımlı Dalgacık Yaklaşımı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38, 97-116.

Rashad, J. (2011). The Arab Spring of Discontent A Collection From e-International Relations. https://www.e-ir.info/wp-content/uploads/arab-spring-collection-e-IR.pdf, (Erişim Tarihi: 05.06.2019).

Sabah (2019). Son dakika: İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı! https://www.sabah.com.tr/apara/haberler/2019/05/31/buyume-rakamlari-aciklandi, (Erişim Tarihi: 07.06.2019).

Shin, Y, Yu, B. and Greenwood-Nimmo, M. (2014) Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework” Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications, eds. by R. Sickels and W. Horrace: (Springer), 281-314.

Stinespring, J. and Luciene, J. (2019). Okun’s Law at the Florida MSA Level. Journal of Applied Business and Economics, 21(1), 131-140.

Stober, E. O. (2015). The Validity of Okun’s Law: An Assessment of United Kingdom’s Unemployment Output Relationship. International Journal of Economic Practices and Theories, 5(1), 10-15.

The Economist (2010). Jobless Growth. https://www.economist.com/special-report/2010/06/05/jobless-growth, (Erişim Tarihi: 07.06.2019).

TUİK (2014). İstatistik Göstergeler 1923-2013. http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=0&KITAP_ID=160, Erişim Tarihi: 07.06.2019).

TUİK (2019). Temel İstatistikler, İstihdam, İşsizlik ve Ücret, Nüfusun İşgücü Durumu, Kurumsal Olmayan Nüfusun İşgücü Durumu. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, (Erişim Tarihi: 07.06.2019).

Uslu, H., (2018). Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisinin Türkiye Ekonomisindeki Yeni Gelişmeler Çerçevesinde İncelenmesi. Socıal Scıences Studıes Journal, 4(20), pp.1515-1531, ISSN:2587-1587, doi: http://dx.doi.org/10.26449/sssj.527.

World Bank (2018). Jobless Growth? http://documents.worldbank.org/curated/ en/825921524822907777/pdf/125779-PUB-PUBLIC.pdf, (Erişim Tarihi: 07.06.2019).

World Bank (2019). GDP growth (annual %). https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?view=chart, (Erişim Tarihi: 07.06.2019).

Yanbaşlı, E. (2014). Türkiye’de Genç İşsizliği Sorunu ve İşsizlikle Mücadelede Uygulanan Ekonomi Politikalarının Analizi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Yazıcı, H. U. (2018). Türkiye’de İşsizlik Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki (1960-2015). Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Yeldan, E. ve Ercan, H. (2011). Growth, Employment Policies and Economic Linkages: Turkey. International Labour Organization The Employment Working Papers, 84, 1-51.

Yıldırım, K., Karaman, D. ve Taşdemir, S. (2009). Makroekonomi. (8. Baskı). Seçkin Yayınevi, Ankara.

Yüksel, S. (2016). Rusya Ekonomisinde Büyüme, İşsizlik ve Enflasyon Arasındaki Nedensellik İlişkileri. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53(614), 43-57.