Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Genel ve örgütsel sinisizm bağlamında otel çalışanları üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1 Dumlupınar Üniversitesi2 Dumlupınar Üniversitesi3
Görüntülenme :
309
DOI :
Özet Türkçe :

Sinisizmin örgütlere yansıması örgütsel sinisizm olarak adlandırılmakta ve bireylerin örgüte dair olumsuz tutumlarını ifade etmektedir. Bu olumsuz tutumun düzeyi ise, örgüt tarafından bilinmeli ve nedenleriyle sonuçları tespit edilmelidir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, turizm sektöründe faaliyet gösteren otel işletmelerinde çalışan bireylerin hayata ve örgüte dair olumsuz tutumunu ifade eden genel ve örgütsel sinisizm düzeylerinin tespit edilmesiyle genel ve örgütsel sinisizm düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Amaca yönelik olarak araştırma kapsamına Kütahya ili sınırları içinde yer alan yıldızlı otellerde çalışan personel alınmıştır. Bunun sonucunda belirlenen örneklem üzerinde bir anket çalışması uygulanmıştır. Anket çalışması iki bölümde tasarlanmış olup birinci bölümde kişisel ve örgütsel yapıya ilişkin sorular/ değişkenler yer almaktadır. İkinci bölümde ise, genel sinisizm düzeylerinin tespit edilmesi amacıyla Wrigthsman (1992) ve örgütsel sinisizm düzeylerinin tespit edilmesi amacıyla Brandes (1997) tarafından geliştirilen ölçekler kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, genel ve örgütsel sinisizm; bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olmak üzere üç boyuta indirgenerek adlandırılmıştır. Genel sinisizm boyutları arasında bilişsel boyutun, örgütsel sinisizm boyutları arasında ise duyuşsal boyutun en yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The reflection of cynicism to organizations is called organizational cynicism and it denotes the negative attitudes of individuals towards the organization. The level of this negative attitude should be known by the organization and its reasons and results should be determined. In this context, the aim of this research is to determine the levels of general and organizational cynicism that express the negative attitudes of individuals employed in hotel enterprises in tourism sector towards life and the organization and to find out the relation between the general and organizational cynicism levels. For this purpose, the scope of the research covers staff of star hotels within the borders of the city of Kütahya. Afterwards, a questionnaire was conducted on the determined sampling. The questionnaire work was designed in two parts: the first part contains questions/variables about personal information and organizational structure while the second part contains two scales: one developed by Wrigthsman (1992) to determine the general cynicism level and the other developed by Brandes (1997) to determine the organizational cynicism level. As a result of the analyses, general cynicism and organizational cynicism were reduced to three dimensions as cognitive, affective and behavioral and were named accordingly. It was determined that cognitive dimension was at the highest level among general cynicism dimensions, whereas affective dimension was at the highest level among organizational cynicism dimensions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :