PSİKOLOJİK KONTRATIN ÖRGÜTSEL SAPMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE İLAÇ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA-THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL CONTRACT ON ORGANIZATIONAL DEVIANCE AND A RESEARCH IN PHARMACEUTICAL SECTOR

Öz Günümüzde örgütler küreselleşme, gelişen teknoloji, rekabetin artması ve yeni yönetim teknikleri gibi birçok faktör nedeniyle önemli ölçüde değişime uğramış ve yapıları daha karmaşık hale gelmiştir. Örgüt yapısındaki değişim ile uzmanlaşma artmış, çalışanlar hem kendilerine hem de işlerine karşı yabancılaşmıştır. 20. Yüzyıl’ın ortalarını karakterize eden uzun dönemli iş güvencesi ve durağan istihdam yapısı, günümüzde değişen çevre koşulları ve hızlı değişen ilişkiler sonucunda değişmiştir.  Günümüzde yaşanan belirsizlikler, çalışan ve işverenin birbirlerinden beklentilerini belirsizliğe sürüklemiştir. Bu belirsizlikler, sözlü ve yazılı sözleşmeler üzerinde ciddi etkileri olan psikolojik kontratlar ile doldurulmaktadır. Çalışanlar tarafından örgüte ya da üyelerine yönelik kasıtlı olarak yapılan ve zarar verme eğiliminde olan örgütsel sapma davranışı, bireyin örgütte yaşadığı deneyimlere tepki olarak ortaya çıkmakta ve hayal kırıklığı ve adaletsizlik hissi gibi belirleyicileri bulunmaktadır. Araştırma hipotezleri, psikolojik kontrat türünün örgütsel sapma üzerindeki etkisi olduğu üzerine kurgulanmış, ilaç sektöründe çalışan 510 satış temsilcisinden elde edilen verilerle çoklu regresyon analizleri yapılarak değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda psikolojik kontrat ve alt boyutlarının, hem çalışma arkadaşları için örgütsel sapma, hem de çalışanların kendileri için örgütsel sapma ile arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.-Due to globalization, advancing technology, increasing competition, and new management techniques; organizations have been getting changed and as a consequence the structures of them have become more complex. With this change in the organizational structure, work specialization has increased and employees have been alienated with their job. Long-term job guarantee and stable employment structure that characterize 20th century have been changed. Nowadays’ uncertainties cause employee and employer expectations become uncertain. These uncertainties are filled with the psychological contracts which have significant impact on the written and oral contracts. Organizational deviance behaviors, the intentional behaviors that aim to damage the organization or its members, occur in reaction to employee experiences and have determinants such as disappointment and inequity perception. In this study, it’s been argued that the perceived type of psychological contract by the employee has an impact on the organizational deviance. The data collected from 510 sales representatives in the pharmaceutical industry has been analyzed using multiple regression. According to the study results, it has been found a direct positive relation between psychological contract and organizational deviance.

23681 12383

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

KADRO DERGİSİ ÜZERİNDEN BİR DENEME: “MİLLİ İKTİSAT’TAN DEVLETÇİLİĞE”-AN ESSAY ON “TRANSITION FROM NATIONAL ECONOMICS (MİLLİ İKTİSAT) TO STATISM” BASED UPON KADRO JOURNAL

Arzu VARLI

BİR SÛFÎ’NİN HADİS YORUMU –RAF’U’L-YEDEYN HADİSİ-İBN ARABÎ ÖRNEĞİ -SUFI’S HADITH INTERPRETATION:THE HADITH ABOUT RAF‘U’L-YEDEYN AND THE EXAMPLE OF IBN ARABÎ

Mehmet AYHAN

YEREL YÖNETİMLERDE ÖZELLEŞTİRME YÖNTEMLERİ VE HUKUKSAL ALTYAPI-METHODS OF PRIVATIZATION AND LEGAL İNFRASTRUCTURE ON LOCAL GOVERNMENTS

Burak Hamza ERYİĞİT, Fuat YÖRÜKOĞLU

BANKALARIN OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ OLGUNLUK SEVİYELERİNİN ORYOS ENDEKSİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE BASEL II KRİTERLERİNE GÖRE SERMAYE YETERLİLİK ORANININ HESAPLANMASINDA BİR DEĞİŞKEN OLARAK KULLANILMASI-MEASURING THE BANK’S OPERATIONAL RISK MANAGEMENT MATURITY LE

Hasan AYKIN, Mehmet Hasan EKEN

PSİKOLOJİK KONTRATIN ÖRGÜTSEL SAPMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE İLAÇ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA-THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL CONTRACT ON ORGANIZATIONAL DEVIANCE AND A RESEARCH IN PHARMACEUTICAL SECTOR

N. Öykü İYİGÜN, Canan ÇETİN

İKİ ŞEHİR VE İKİ CADDE ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA-A COMPARISON ON TWO CITIES AND TWO STREETS

Aynur CAN

İNSAN KAYNAKLARI GEREKSİNİME SÜREÇ YAKLAŞIMI: STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI-A PROCESS APPROACH TO HUMAN RESOURCE NEEDS: STRATEGIC HUMAN RESOURCE PLANNING

Mehmet Lütfi ARSLAN

İŞE GÖMÜLMÜŞLÜK KAVRAMININ FARKLI SOSYO DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ-JOB EMBEDDEDNESS IN RELATION WITH DIFFERENT SOCIO DEMOGRAPHIC CHARCTERISTICS

Melek BİRSEL, M. Deniz BÖRÜ, Güler İSLAMOĞLU, E. Serra YURTKORU

BANKA KARLILIĞININ BELİRLEYİCİ ETKENLERİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME-DETERMINANTS OF BANK PROFITABILITY:AN INVESTIGATION ON TURKISH BANKING SECTOR

Halil Emre AKBAŞ

Öneri Dergisi

Öneri Dergisi