KENTSEL PLANLAMANIN İLKELERİ VE TÜRKİYE’DE GECEKONDU SORUNU

Öz In this study, the principles and the content of urban planning are handled; the types, goals and applications of public works are explained and the related applications in Turkey are expressed. “Gecekondu”problem of Turkey, which comes out as a result of wrong and irregular public works, is analysied and a different approach about the causes of “gecekondu”problem is presented.

Kaynakça

[1] -DEMİR, Ömer (Ed.), Belediyeler, İmar, Altyapı, Konut __ Rehberi, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayını, Ankara, 1995

[2] -İSPİR, Eyüp G., Şehirleşme ve Meseleleri, Ocak Yayınları, Ankara, 1986

[3]-KELEŞ, Ruşen, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, 2.Baskı, Ankara, 1993

[4]-TEKİNBAŞ, Belma (Ed.), Mücavir Alanlar ve Fiziksel Planlama, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayını, Ankara. 1995

[5]-CANSEVER, Turgut, Şehir ve Mimari. Ağaç Yayınları, İstanbul, 1992

[6] -T.C.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Belediyeler İmar- Altyapı ve Konut Rehberi, Ankara. 1995

[7] -T.C.İçiş!eri Bakanlığı, Mülki ve Mahalli İdareler Düzeyinde Planlama. Ankara. 1988

[8] -ABAMA, Muhittin. Açıklamalı-İçtihatlı İmar Kanunu ve Uygulaması, Cansu Basın Yayın. Ankara. 1989

[9] -ÜRÜN, Halil, İmar, Yapılaşma ve Şehircilik Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Mahalli İdareler Dergisi. Sayı.36, Şubat’1997

[10] -PAZARC1, Şevki, Belediye Meclislerinin Görevleri ve Yetkileri, Varol Matbaası. Ankara, 1990

[11]-K1RAY, Mübeccel, “Gecekondu: Az Gelişmiş Ülkelerde Hızla Topraktan Kopma ve Kentle Bütünleşememe”. S.B.F. Dergisi. C.27, No.3. Eylül 1972

[12] -KELEŞ, Ruşen, “Konut Politikalarımız”, SBF Dergisi, C.XLIV, No. 1-2, Haziran 1989

[13] -HEPER. Metin, “Türkiye’de Gecekondu Politikası Üzerine Bazı Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi. Cilt. 12, Sayı.4. Aralık 1979

[14] -GERAY, Cevat. “Konut Gereksinmesi ve Karşılanması", Amme İdaresi Dergisi, c. 14, Sayı..2, Haziran 1981.