BİLGİSAYAR YAZILIMLARI ÖĞRENİMİNDE KİŞİSEL ÇABANIN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

Öz Hangi yaşta olurlarsa olsunlar tüm insanların yeni bir konu öğrenirken çeşitli sorunlarla karşılaşmaları olağandır. Bu sorunların bazıları öğrenenlere sunulan olanaklar ve öğretenler ile ilgiliyken, bazı sorunların kaynağında tamamen öğrencilerle ilgili unsurlar yatmaktadır. Öğrenme bir süreç işidir. Süreci etkileyen etkenler ise “isteklilik” ve “kararlılık”tır. Öğrenmeye olan istek artıkça gösterilen çaba da artacak bu ise beraberinde başarıyı getirecektir. Öğrenme sürecinde gösterilen azmin en az isteklilik kadar önemli olduğu düşünülmektedir. Bilgisayar yazılımlarını öğrenirken, öğrencilerin istekliliklerinin ve kararlılıklarının, dolayısıyla kişisel çabalarının akademik başarıları ile ilişkisini incelemek amacıyla aşağıdaki çalışma yürütülmüştür. Çalışmada, öğrencilerin notları ve geliştirilen “Kişisel Çaba Anketi” aracılığıyla elde edilen bilgiler kullanılarak istatistiksel incelemeler gerçekleştirilmiş ve çeşitli öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

[1] Turanlı, E. Dil Öğreniminde İstek ve Kararlılığın Akademik Başarıyla İlişkisi, (http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/145/ turanli.htm). [16.09.2001],

[2] Özdamar, K. (1999). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler). İkinci Baskı. Eskişehir: Kaan Kitapevi.

[3] Özdamar K. (1997). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları. No. 1001. Eskişehir.

[4] Hair J.F.; Anderson, R.E.; Tahtam, R.L. & Black, C.W. (1998). Multivariate Data Analysis. New Jersey: Prentice- Hall.

[5] Tatlıdil, H. (1996). Uygulamalı Çokdeğişkenli İstatistiksel Analiz. Ankara: Cem Web Ofset Ltd. Şti.

[6] Everitt, B.S. & Dunn, G. (1991). Applied Multivariate Data Analysis. London: Edward Arnold.