Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin dini inanç ile ahlaki olgunluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar kurumları :
OMÜ İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi ABD1, OMÜSBE2, Din Psikolojisi ABD3
Görüntülenme :
366
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde (n=229), Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümünde (n=148), Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (n=141) ve Felsefe (n=88) bölüm-lerinde 2010–2011 öğretim yılında öğrenim gören öğrencilerden, tesadüfî olarak seçilen toplam 606 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmada, üniver-site öğrencilerinin dini inançları ile ahlaki olgunluk düzeyleri arasındaki iliş-kiler incelenmiştir. Kişisel Bilgi Anketi, Dini İnanç Ölçeği ve Ahlaki Olgunluk Ölçeği, 425 kız ve 181 erkek olmak üzere toplam 606 öğrenciye, 2010-Aralık ayı içinde uygulanmıştır. Dini inanç ile ahlaki olgunluk arasındaki ilişkiler; cinsiyet, ekonomik durum, sınıf, bölüm, yaşanılan yer gibi değişkenler açısın-dan incelenmiştir. Araştırma sonucunda, dini inanç ile ahlaki olgunluk düzey-leri arasında pozitif yönde önemli bir ilişki (r=0,21; p<0,01) bulunmuştur. Ayrıca, öğrencilerin dini inanç ve ahlaki olgunluk düzeylerinde bazı değişken-ler (cinsiyet, bölüm, sınıf) açısından önemli farklılıklar görülmüştür.

Özet İngilizce :

This study was carried out on a total of 606 students who studying Faculty of Theology (n=229), Department of Primary School Religion and Culture and Moral Knowledge of Faculty of Education (n=148), Department of Psyc-hology (n=141) and Department of Philosophy (n=88) of Faculty of Arts and Science at Ondokuz Mayis University in 2010-2011 Academic year the way of method of random. In study it was investigated the relations between levels of moral maturity and religious belief of students at university. Personal In-formation Survey, Religious Belief and Moral Maturity Scale were performed for a total of 606, 425 female and 181 male students, in 2010 December. The relations between religious belief and moral maturity were examined in terms of variables such as gender, economic status, class, department, place of residence. As a result, a significant positive correlation (r = 0.21, p <0.01) was found between levels of religious belief and moral maturity. In addition, the students' religious beliefs and moral maturity levels showed significant differences in some variables (gender, department, class).

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :