Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ferrâ nın kıraatlere yaklaşım tarzı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Diyanet İşleri Başkanlığı, Eğitim Uzmanı1
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede Ferrâ'nın kıraatlere yaklaşımını Meâni'l-Kur'an bağlamında tasviri bir şekilde ele aldık. Ferrâ kıraatlerin gelişim sürecinde kendi dönemi bakımından aydınlatıcı bir örnektir. Ferrâ Kur'an kıraatlerinin yerleşik yapısının teşekkülünden önce yaşamıştır. O bir filologdur. Bu bakımdan Arap grameri onun kıraatlerle ilgili fikirlerini etkilemiştir. Klasik kıraat öğretisinde kıraatin sahihliğini tespit noktasında üç kriter belirlenmiştir. Bu kriterler Ferrâ'nın yaklaşımında bir değer ifade etmesine rağmen o, bunlardan başka kriterler de öngörmektedir. Bunların ilki ve en önemlisi kıraatin Arap gramerine uygun olmasıdır. İkincisi Os-man Mushafı'na ve cumhurun görüşüne diğeri de Abdullah b.Mes'ud kıraa-tine uygun düşmesidir. Onun zaman zaman bir kıraati herhangi bir gerekçe göstermeden tercih ettiği de olur. Ferrâ kıraatleri tercih konusunda önem verme derecesini dikkate alarak sıraladığımız bu yöntemlerden başka, kıra-atleri tercihinde Kur'an'ın üslup bütünlüğüne uygunluğunu da esas alır. Son olarak onun, bu tercihlerinde nadiren de olsa itikâdî kaygılarla hareket etti-ği de görülebilir.

Özet İngilizce :

In this article, we tried to describle al-Farrâ's approaches to the Qur'an Qıraah in the care of Meâni'l-Kur'an. In the development process of qraahs, al-Farrâ is lightness sample of his term. al-Farrâ lived before time that the canonic structure of Qur'an qıraahs was formed. He was a flologist and Arabic gramer effected his opinions about qıraahs. In classical qıraah teory there are three criteria. Al-Farrâ take into consideration these criterions as well as those he creation himself. His first and more important criteria is that a qıraah must be in accord to Arabic grammer and secondly, conform to Osman's Mushaf and qıraah of cama'ah. Other one that was preferred by him that is conformed to Abdullah b. Mes'ud's qıraah, sometimes he preferred some qıraahs without cause. He al-so some qıraahs in accord to manner entirity of Qur'an. Finally, he rarely considered his teologic preferences.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :