Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erken ermeni kaynaklarına göre hıristiyanlık öncesi ermeni tanrılar panteonu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi ABD1
Görüntülenme :
609
DOI :
Özet Türkçe :

Makalenin konusu Hıristiyanlık öncesi Ermeni inançlarından tanrılar panteo-nudur. Konu erken Ermeni kaynaklarından hareketle ele alınmıştır. Erken Ermeni kaynakları Ermenilerin Hıristiyanlığı kabulleri sonrasına dayanmak-tadır ve V. Yüzyıla tarihlendirilen eserlerdir. Bunların başlıcaları H'orenatsi ve Agat'angeğos'un tarihleridir. Bu çalışmada amaç erken Ermeni kaynakla-rının dağınık şekilde verdikleri bilgilerden hareketle Hıristiyanlık öncesi Ermenilerde tanrılara ilişkin öznel bir metin oluşturmaktır. Putperest Erme-ni tanrılarının bir panteon oluşturduğu ve panteonda Tanrıların babası Aramazd'ın en etkin olduğu, Ermenilerin başta İran olmak üzere çevre kül-türlerden etkilendiği, tanrılara ait kültün Erzincan, Muş ve Erivan çevresin-de diğer yerlere göre daha baskın olduğu sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

The subject of this article is the deities among the Pagan Armenians. The article is based on ancient Armenian historical texts. These texts are dated to fifth century AD. The histories of Khorenatsi and Agathangelos are the basic sources in these texts. Data in regard to the subject in these texts is scattered because of different reasons. The aim is to construct a new outline about the deities and their temples among the Pagan Armenians. Pre-Christianity Armenians are the image-worshippers. There are three main centres of temples; Erzincan and surroundings (Erez, Ani etc.), Mush (Ash-tishat), and the Armenian capitals in the sides Araks river (Bagaran, Arta-xata, Armavir). There were certain feasts, sacrifaces, donation and offers to these temples. The administrator of temples is the chief-priest (k'rmapet). But, kings are have pover on the temples, worship and priests. A pantheon of deities among Pagan Armenians has leaved traces in texts. 'Aramazd pa-ter of deities' is preponderant on the deities. It is prominent in the memory of Christian Armenian in fifth century. Armenians are impressed by the en-vironment culture in relation to deities and their cults.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :