Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 30 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaşam temelli arcs öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “hayatımızda kimya” ünitesinin öğretimi

Yazar kurumları :
Muallim Rıfat Eğitim Fak., İlköğretim Böl., Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.1, Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fak., OFMAE Bölümü Kimya Eğitimi A.B.D.2
Görüntülenme :
278
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Yaşam Temelli ARCS [Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction] Öğretim Modelinin ortaöğretim kimya öğretiminde uygulanabilirliğini incelemektir. Bu amaçla modelin edinilen bilginin kalıcılığına, öğrencilerin kimyaya karşı tutum ve motivasyonları üzerine etkisi incelenmiştir. Araçsal (instrumental) durum çalışması araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada ortaöğretim 9.sınıf kimya öğretim programının "Hayatımızda Kimya" ünitesi Yaşam Temelli ARCS Öğretim Modeline göre işlenmiştir. Çalışma grubunu, Erzurum şehir merkezinde kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilmiş bir lisenin, iki farklı 9. sınıf şubesinde öğrenim gören toplam 60 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler "Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği [KDYTÖ]" "Öğretim Materyalleri Motivasyon Anketi [ÖMMA]", "Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Anketi [YÖOA]", araştırmacı tarafından geliştirilen "Başarı Testi [BT]" ve yarı yapılandırılmış mülakat yoluyla toplanmıştır. ÖMMA, YÖOA ve BT verileri ortalama, standart sapma ve grafikle gösterim gibi betimsel yollarla analiz edilmiştir. Ön test-son test KDYTÖ puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı bağımlı gruplar t-testi ile analiz edilerek bakılmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakat verileri içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuçlar kullanılan yöntemin öğrenmenin kalıcılığını ve öğrencilerin motivasyonlarını artırdığını fakat öğrencilerin kimyaya karşı tutumları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı sayılabilecek düzeyde bir etkisinin olmadığını göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin içinde bulundukları öğrenme ortamını yapılandırmacı bir öğrenme ortamı olarak algıladıkları görülmüştür.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the usability of Context-based ARCS Instructional Model on secondary school chemistry teaching. For this purpose the effects of learning through Context-based ARCS Instructional Model on the retention of knowledge, students' motivation and attitude towards chemistry have been investigated. An instrumental case study has been utilized as the research method to teach the unit "Chemistry in Our Lives" in the 9th grade high school chemistry curriculum through Context-based ARCS Instructional Model. The sample of the study is composed of totally 60 ninth grade students from two different classes in a high school in Erzurum. The sample has been selected by convenience sampling method. Data have been collected through "Attitude Towards Chemistry Scale [ATCS]"; "Instructional Materials Motivation Survey [IMMS]", "Constructivist Learning Environment Survey [CLES]", "Achievement Test [AT]" have been developed by the researchers and semi-structured interviews. The data for IMMS, CLES and AT have been analyzed through descriptive statistics and results were presented as mean, standard deviation and charts. ATCS test has been analyzed by dependent sample t-test to see whether there is a significant difference between pre and post-tests scores. Semi-structured interviews have been subjected to content analysis and the results are presented as descriptively. The results show that the method used has increased the retention of learning and students' motivation but has not had a statistically significant impact on students' attitudes towards chemistry. In addition, it has been seen that students perceive classroom milieu as a constructivist learning environment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :