Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 29 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
512
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeli öğretmenlik uygulaması hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Ayrıca bu araştırmayla sözleşmeli öğretmenlik uygulaması nedeniyle sözleşmeli öğretmenlerin karşılaştıkları olayları saptayarak, yaşanan olayların sözleşmeli öğretmenler üzerinde neden olduğu sonuçları belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma metod ve prosedürleri kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmada; Olgubilim deseni kullanılmıştır, araştırmada amaçlı örnekleme (Punch, 2005) yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar Ordu ili İkizce ilçesinde görev yapan 5'i bayan 5'i erkek olmak üzere toplam 10 sözleşmeli öğretmendir. Katılımcıların hizmet süreleri 56 ile 1035 gün arasında değişmektedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat protokolü kullanılmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır, araştırma kapsamında 312 dakikalık görüşme yapılmıştır. Araştırmada her bir transkrip kelime kelime ve cümle cümle analiz edilerek kodlar verilmiştir. Kodlama sürecinde genel olarak katılımcıların görüş bildirirken kullandıkları kelimeler kullanılmıştır. Daha sonra 10 katılımcının da görüşme transkriplerinin çözümlemeleri baştan sona okunarak katılımcılar arasında benzer ve farklı yönler tespit edilmiştir. Transkriplerden elde edilen kodlar ışığında genel olarak ifade edilen kategoriler ve en son aşamada temalar belirlenmiştir.. Araştırmada elde edilen veriler sistematik ve açık bir şekilde betimlenmiş, daha sonra betimlemeler açıklanıp yorumlanmıştır.

Özet İngilizce :

This research aims at reflecting the opininons of the contract teachers on the contract teaching application. Besides, it aims at determining the events experienced in contract teaching application by contract teachers and the impacts of these events on their motivation and satisfaction. The research was carried out with qualitative research methods and procedures. It has been patterned with factualism. Of purposive sampling methods, criterion sampling method has been employed. The participants are five female and five male contracted teachers who work in İkizce district of Ordu. The teaching experience of the participants varies between 56 and 1035 days. As a data collection instrument, a semistructured interview protocol has been used. Interviews were recorded by sound recorders. A 312-minute interview was made in this research. Each transcript was analyzed word by word and sentence by sentence and was coded. In the coding process, generally the words used by the participants to express their opinions were selected. Afterwards, the similarities and differences among the participants were demonstrated by reviewing the transcript analyses of all the participants thoroughly. In the light of the codes obtained from the transcripts, the most frequently mentioned categories and the least frequently mentioned themes were determined. The data obtained in the research were described clearly and systematically, and then the descriptions were explained and commented on.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :