Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 30 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmeni adaylarının sınıf yönetimine ilişkin algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
651
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algılarını cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğretim türü değişkenleri açısından incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla, araştırmanın örneklemini Bayburt ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim fakültelerinde öğrenim gören 401 sınıf öğretmeni adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak İlgar (2007) tarafından geliştirilen "Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalamanın yanı sıra bağımsız gruplar için t testinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algılarının "iyi" ( = 3.91) düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının sınıf yönetimine ilişkin algılarında cinsiyet ve öğretim türüne göre .05 düzeyinde anlamlı farklılık oluşmazken sınıf düzeyi açısından anlamlı bir farklılık oluştuğu gözlenmiştir. Elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerini geliştirecek düzenlemelere gereksinim duyduğunu ortaya koymuş ve bu doğrultuda öneriler getirilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, it is aimed to examine the prospective classroom teachers' perceptions on classrom management skills in terms of gender, grade level and type of education- variables. To this end, the sample of the study consisted of total 401 prospective classroom teachers enrolled in department of classroom teacher training in the faculty of education, Bayburt University and Ondokuz Mayıs University. In this research "Classroom Management Skills Scale", developed by Ilgar(2007), was used as a means of data collection. Arithmetic average analysis of the data, as well as t test for independent groups were used. As a result of research on the levels of prospective classroom teachers' perceptions has found good ( = 3.91). Moreover, when perceptions of prospective teachers on related with classroom management were not to be a significant relationship at .05 according to gender and type of education, they have been observed a significant different for grade level. The findings acquired through the study prove necessary modifications to improve the prospective teachers' classroom management skills and in this way implications were made.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :