Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 29 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretimde demokrasi eğitimine bir örnek: okul öğrenci meclisleri (elazığ ili örneği)

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D,1
Görüntülenme :
560
DOI :
Özet Türkçe :

Tarama tipindeki bu çalışmanın amacı ilköğretim okullarında uygulanan okul öğrenci meclislerinin etkililik düzeyine ilişkin öğretmenlerin ve okul öğrenci meclisi üyesi olan öğrencilerin görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla araştırmacılar tarafından 20 maddelik beşli Likert tipi bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı. 94 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada 245 öğrenci ve 199 öğretmen yer almıştır. Verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi ve LSD testinden faydalanılmıştır. Verilerin yorumlanmasında öğretmen ve öğrenci görüşleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin görüşleri bulundukları okulların sosyo-ekonomik düzeyleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin okul öğrenci meclisi uygulamalarını etkili ve yararlı buldukları belirlenmiştir. Hem öğretmen hem de öğrenci görüşlerinin olumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak okul öğrenci meclisi uygulamalarının devamlılığının sağlanması önerilmektedir. Ayrıca okul öğrenci meclislerinin etkili biçimde yürütülmesi için araştırma bulgularına dayalı olarak bazı yararlı önerilerde bulunulmaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this descriptive study is to determine the opinions of primary school teachers and members of student councils about the efficiency level of the student councils in primary schools. For the purpose of the study, a 20-item Likert-type scale was developed by the researchers. Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale was calculated to be .94. 245 students and 199 primary school teachers were included in the study. Independent groups T-test, One way Anova and LSD tests were utilized to analyze the data. Both the teachers' and the students' views were evaluated in terms of socio-economic levels of the schools. The results of the study indicated that both the teachers and the students found student council activities effective and useful. Findings also revealed that teachers and students had positive opinions toward student councils. It is suggested that student council activities be maintained. Additionally, some useful implications are discussed based on the research findings in order to conduct student councils effectively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :