Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 28 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Genel lise öğretmenlerinin sınıf yönetiminde gösterdikleri davranışların demokratikliğine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
529
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, genel lise öğretmen ve öğrencilerinin görüşlerine dayalı olarak genel lise öğretmenlerinin sınıf yönetiminde demokratik tutum ve davranışları ne ölçüde sergilediklerini belirlemek amaçlanmıştır. Genel liselerde görev yapan öğretmenlerin görüşlerinin cinsiyet, mesleki kıdem ve branş; öğrencilerin görüşlerinin ise cinsiyet ve öğrenim gördükleri sınıf değişkenleri açısından incelenmesi araştırmanın alt amaçlarını oluşturmaktadır. Bu amaca ulaşmak üzere genel liselerde görev yapan öğretmenlere ve öğrenim gören öğrencilere “Demokratik Sınıf Yönetimi Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırma, betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 2005–2006 eğitim-öğretim yılında Malatya ili merkez ilçe belediye sınırları içinde bulunan resmi ortaöğretim okullarından genel liselerde görev yapan öğretmenler (N=916) ve öğrenim gören öğrenciler (N=22023) oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 8 genel lisedeki 227 öğretmen ve 953 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda öğretmen ve öğrenci görüşlerinin anlamlı biçimde farklılaştığı belirlenmiştir. Öğretmenler sınıfta demokratik davrandıklarını ifade ederken, öğrenciler tersini düşünmektedirler. Öğrenci görüşleri cinsiyet ve öğrenim gördükleri sınıf değişkenleri açısından anlamlı biçimde farklılaşmaktadır.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to determine the teachers’ and students’ views about to what extend high school teachers display democratic attitudes and behaviors while managing classroom. This study also aims at investigating both teachers’ views according to gender, professional experiences, and subject variables and students’ views according to gender and grade variables. To this end “Democratic Classroom Management Scale” was administered on the participating teachers and students. The teacher of this descriptive study comprises of a total number of 916 teachers and a total number of 22.023 students from state high schools in Malatya city center during 2005-2006 semester. The sample of the study is 227 teachers and 953 students selected from 8 state high schools. Research results revealed that teachers’ and students’ views differed significantly. While teachers state that they behave in a democratic manner, students think the opposite. Also it was found that students’ views differed significantly according to gender and grade variables.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :