Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 31 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fautes/erreurs et leurs causes aux dictees des etudiants de la classe preparatoire de français

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fransız Dili Eğitimi ABD1, MEB, Atatürk İlköğretim Okulu2
Görüntülenme :
502
DOI :
Özet Türkçe :

It is tried to research the reasons of mistakes which the french preparation class students made, determining the difficulties that they come across in the studies of dictation in the content of writing lessons. To determine the difficulties, a preliminary and a terminal test were practiced on an intermediate grade text dictation to the preparation class students and the datas were obtained from these test results. The mistakes are considered as a unity without doing a discrimination of important or unimportant case (mistake/error). It is examined the mistakes that it is frequently came across, under the main titles, as noun, pronoun, adjective, verb, adverb and idiom, preposition and conjunction, article. Also, it is mentioned to the mistakes which are based on that they were learnt before and the sounds couldn't be recognized in terms of phonetics. It is observed that these caused a lot of mistakes which the students don't know sufficiently the fonctions of elements in syntax and their connections among each others. In the firts part, the numbers of the mistakes are given under the main titles such as nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs and idioms, prepositions and conjunctions and articles. Nouns: While the average number of mistakes per student was 19.2 (38.4 %) in the preliminary test, it reduced to 9.7 (19.4%) in the terminal test. The mistakes of students decreased 49.5 %. Pronouns: While the average number of mistakes per student was 3.9 (21.6 %) in the preliminary test, it reduced to 2 (11.1%) in the terminal test. The mistakes of students decreased 49%. Adjectives: While the average number of mistakes per student was 6.3 (25.2 %) in the preliminary test, it reduced to 3.1 (12.4 %) in the terminal test. The mistakes of students decreased 49%. Verbs: While the average number of mistakes per student was 14.2 (33.8 %) in the preliminary test, it reduced to 8.3 (19.8 %) in the terminal test. The mistakes of students decreased 41.5 %. Adverbs and idioms: While the average number of mistakes per student was 3 (16.7 %) in the preliminary test, it reduced to 1.1 (6.1 %) in the terminal test. The mistakes of students decreased 63.3 %. Prepositions and Conjunctions: While the average number of mistakes per student was 3 (11.1 %) in the preliminary test, it reduced to 1.3 (6.1 %) in the terminal test. The mistakes of students decreased 57 %. Articles: While the average number of mistakes per student was 2 (8.3 %) in the preliminary test, it reduced to 0.9 (1.3 %) in the terminal test. The mistakes of students decreased 55 %. As a result, while the average number of mistakes per students for all the word types was 51.6 (25.3%) in the preliminary test, it reduced to 26.5 (13%) in the terminal test. The mistakes of students decreased 48.6 %. The data indicates that the students have difficulty mostly in conjugation (41.5 %), and made improvements mostly in the usage of adverbs and idioms (63.3%). In the second part, the mistakes are examined under the titles of nouns, pronouns ,adjectives, verbs, adverbs and idioms, prepositions and conjunctions, articles , phonetics, the effect of English language, and syntax with sample examples, and the reasons that cause students making mistakes are studied. To be able to succeed in the dictation activities included in writing skills activities, students, firstly, comprehend the syntactic and morphological structure of French language. It depends on the perception of the relations between the items that form the composition. For this, they should be able to choose some key words and key items in the paragraphs and texts. To improve their writing skills, students should use the language items in a context successfully in terms of thematic and structural integrity. In dictation activities, students' gaining these items, and finding and correcting their own mistakes in the texts they wrote will contribute to their communication skills and maket hem overcome the difficulties they face easily. In that, a text has two dimensions: linguistic dimension and communicational dimension. Successful comprehension of communicational dimension is directly related to the error-free use of linguistic dimension. There is a strong connection between vocabulary acquisition and the awareness of the functionality of grammar rules and the improvement of writing skills. In writing courses, on one hand, vocabulary and grammar skills are improved indirectly, and, on the other hand, contributes to the improvement of writing skills. Besides, rather than trying to gain these skills using independent sentences, it is more efficient to gain them in a context with their diferent uses in a functional dimension. For this reason, intended for improving these skills, although dictation activities in writing courses are being accepted as a traditional method, language teaching/learning by using the mistakes is a new and controversial approach. According to this approach, dictation exercises can be considered as a beneficial activity because each student will have the chance to see and study on his/her mistakes.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, Fransızca hazırlık sınıfı öğrencilerinin yazma dersi kapsamında dikte çalışmalarında karşılaştıkları yazım güçlükleri tespit edilip, yaptıkları hataların nedenleri irdelenmeye çalışılmıştır. Güçlüklerin belirlenmesi için, hazırlık sınıfı öğrencilerine orta (élémentaire) düzeyde bir dikte metni üzerinde ön test ve son test uygulanmış ve veriler bu test sonuçlarından elde edilmiştir. Hatalar, önemli önemsiz (faute/erreur) ayrımı yapılmaksızın bir bütün olarak ele alınmıştır. Sıklıkla karşılaşılan hatalar, isim, zamir, sıfat, fiil, zarf ve deyim, edat ve bağlaç, tanımlık gibi ana başlıklar altında aktarılarak nedenleri irdelenmiştir. İlk bölümde hatalar, sözcük türlerine göre rakamsal olarak bir tabloda gösterilmiştir. İkinci bölümde ise, sözcük türlerinin yanı sıra, fonetik, daha önce ingilizce öğrenmiş olmanın etkisi ve söz dizimi gibi değişik başlıklar altında öğrencilerin yaptıkları hatalar tespit edilmeye çalışılmıştır. Özellikle iletişimi ve mesajın anlaşılmasını engelleyen hatalar üzerinde durulmuştur. Ön testte tüm sözcük türlerinde öğrenci başına düşen toplam hata sayısı ortalama 51.6 (25.3 %) iken, son testte bu sayı 26.5 (13 %)'e düşmektedir. Öğrencilerin hataları 48.6 % azalmıştır. Veriler, öğrencilerin en büyük güçlüğü fiillerin çekiminde (41.5 %) yaşadıklarını, en büyük gelişmeyi ise zarf ve deyimlerin kullanımında (63.3 %) ortaya koyduklarını göstermektedir. Son testteki hata sayılarındaki düşüşten hareketle, öğrencilerin hangi sözcük türlerinin kullanımında büyük bir ilerleme gösterdiği veya hangi sözcük türlerinin kullanımında hala önemli güçlükleri olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin, dilsel öğelerin söz dizimindeki işlevlerini ve aralarındaki bağıntıları yeterince tanımamalarının çok sayıda hata yapmalarına neden olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, sözcük bilgisi edinimi ve dilbilgisi kurallarının işlevselliğinin bilinmesi ile yazma becerisinin gelişimi arasında bir bağıntı söz konusudur. Yazma derslerinde bir yandan dolaylı olarak sözcük bilgisi ve dilbilgisi alt becerileri geliştirilirken, öte yandan da sözcük dağarcığının zenginliği ve dilsel öğelerin doğru kullanılması, yazma becerisinin gelişimine önemli katkı sağlamaktadır. Dikte çalışmalarında öğrencilerin yaptıkları hataları, kendi yazdıkları metin üzerinde bulup düzeltmeleri, karşılaştıkları güçlükleri aşmalarına önemli katkı sağlayacaktır. Zira bir yazının iki boyutu vardır: dilbilimsel boyut ve iletişimsel boyut. İletişimsel boyutun başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi, dilbilimsel boyutun hatasız kullanılmasıyla doğrudan ilintilidir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :