Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 30 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bitişik eğik yazı harflerinin yazım şekillerine ilişkin öğretmen görüşleri

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
382
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, bitişik eğik yazı harflerinin yazım şekillerini konu almaktadır. Araştırma betimsel tarama modelindedir. Araştırmacı, Ankara ili merkez ve ilçe ilköğretim okullarında görevli ve daha önce bitişik eğik yazı ile ilkokuma yazma öğretimi yapmış 227 sınıf öğretmenine, "Bitişik Eğik Yazı Harflerinin Yazım Şeklini Değerlendirme" adlı yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulamıştır. Öğretmenlerden bu formda, harfin yazım şekli uygun ise harfin karşısına "uygun" yazmaları; yazım şeklini uygun bulmadıkları harfe ise yeni yazım şekli önermeleri istenmiştir. Araştırma kapsamında toplanan veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak yorumlanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 16'sı, bitişik eğik yazı öğretimini anlamlı bulmamakta ve dik temel harfle yazı eğitimine geri dönülmesini istemektedir. Öğretmenlerin %12'si ise, bitişik eğik yazı harflerinin tamamının yazım şekillerinin bu hâliyle uygun olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan diğer öğretmenler, harflerin çoğuna "uygun" ifadesi düşmelerine karşın, "b, d, f, k, r, s, ş, v, z, B, D, L, T, Z" harflerinin yazım şekillerinin değişmesi gerektiği belirtmişler ve bu harflere yönelik yeni yazım şekilleri önermişlerdir.

Özet İngilizce :

This study is subject to forms of writing letters in cursive font. Research is descriptive screening model. Researcher, 227 primary school teachers with the first writing in cursive writing teaching to previously made in the province and district in Ankara, " Cursive Letters Shape Writing Assessment" named semi-structure interview form applied. Teachers in this survey, the shape of the letter, if appropriate, the letter an "appropriate" to write, did not find the appropriate letter in the shape of the new propositions were asked to spell. The data was descriptively analysed and interpreted after then. 16% of teachers participating in the research, the teaching of cursive writing not find a significant and steep wants to return to perpendicular to the basic text writing. 12% of the teachers, the cursive letters stated that the whole appropriate shape patterns grows. Participated in the study with other teachers, most of the letters in "appropriate" expression while falling, "b, d, f, k, r, s, ş, v, z, B, D, L, T, Z" the letters and shape patterns indicate that it should be changed new faces in this case suggested shape.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :