Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 31 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin sosyal durumlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlaması ABD1
Görüntülenme :
265
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, anadolu öğretmen liselerinde öğrenim gören öğrencilerin sosyal durumlarını incelemektir. Betimsel tarama modeli kullanılarak yapılan çalışmanın evrenini 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, Kayseri ilinde bulunan Anadolu öğretmen liselerinin dokuz, on, onbir ve onikinci sınıflarında öğrenim gören toplam 1172 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu sınıflardan basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle belirlenen 543 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen "anadolu öğretmen liselerinde okumakta olan öğrencilerin sosyal durumlarının incelenmesine" yönelik olarak hazırlanan anket kullanılmıştır. Elde edilen verilerle frekans ve yüzde hesapları yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, anadolu öğretmen liselerinde okumakta olan öğrencilerin yarısının anne ve babalarının eğitim seviyesi ilkokul ve ortaokuldur. Ayrıca annelerinin büyük bir çoğunluğu ev hanımı ve babaları ise memur, işçi, emekli ve çiftçidir. Ailelerin yarıdan fazlası küçük yerleşim yerlerinde ikamet etmektedir. Ailelerin büyük bir çoğunluğunun geliri asgari ücretin altı ile 1950 TL arasındadır. Öğrencilerin yarıdan fazlası okulda kendisini yalnız hissettiğini belirtmiştir.

Özet İngilizce :

Social environment incorporates also the life space, as expresses by Lewin. Environment is an important factor as much as heredity in formation of personality. Life space includes the family (restrictions and understandings in the family), neighborhood, school and environment type. This constitute the life space of the child (Tezcan, 1996:44). The process of recognizing individual underlies all the activities in education where individuals are the case. Recognizing the individual involves knowing the particulars regarding his/her identity and appearance as well as mainly his/her biological, psychological and social behaviors, personal characteristics and needs. For recognizing the individual, it is required to gather information about the person, and analyze, evaluate, interpret these information in a meaningful way, and reach certain syntheses. Interaction of the parents and other persons in the family with the child establishes the position of the child within the family. Family is where the child acquires his/her first social experiences. Therefore, the behaviors addressing the child and the attitudes assumed against him/her affect his/her both personality and social improvement. Moreover, the size, socio-economic and cultural level of the family where the child raises establish the form of his/her first social experiences. The family relations and the social environment lived in are known to have effect on psycho-social improvement of the child (Başal, 2004:145). For Gordon (1993); the influence area of the parents on the child is very extensive. The statute acquired, value gained, identity developed by the child in the family becomes the indicator of the identity, statute and value to be gradually gained by him within the society. What social, economical and educational level the families of the students preferring Anatolian teacher high schools have, and social points of these students were investigated in this study. According to study results, it will be tried to identify the relations of the students preferring these schools with their families, educational, social, economical levels of the families, and social points of the students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :