Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 34 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Poverty and turkish labor markets

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

This study aims to determine the relations between poverty and the dynamics of Turkish labor market. In this context, two secondary aims are also targeted. First is to demonstrate the situation of the poor in Turkey with international comparisons by employing various socio-economic measures. Second, is to clarify the poverty problem in Turkey in the framework of Turkish labor markets and to offer some policy recommendations directed towards Turkish labor markets. The study finds out endogenous relations between poverty and the dynamics of labor markets together with a couple of further endogenous and exogenous socio-economic impacts. Although the income measures place Turkey almost in the middle of 175 countries analyzed, the situation is traumatic for some measures of human development. Unfortunately, it is difficult to observe systematic poverty-reducing policies in Turkey. There seems to be bidirectional causality between poverty and underdevelopment where both simultaneously feed each other. In Turkish case, the starting assumption of the study is the differences in poverty in terms of rural-urban and regional dimensions. The results of the study confirm this assumption. Two important trends in Turkish labor markets, namely decreasing rate of labor force participation and increasing rate of unemployment, play significant roles for deepening the poverty problem. In this context, both poverty and unemployment present feedback on each other. Moreover, the unemployment of young and educated people accelerates this process. The regional unemployment figures also help to explain to regional poverty differences. Finally, the study offers direct, indirect and global policies for fighting against poverty. The indirect policies target economic growth and uneven distribution of income having impacts in the long-run. Direct policies, having relatively short-term impacts, include active labor market policies. The study offers a model of employing active labor market policies for combating poverty.

Özet İngilizce :

Bu çalışma, yoksullukla Türk emek piyasalarının dinamikleri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, çalışmanın iki tali amacı daha vardır. Birincisi, çeşitli sosyoekonomik ölçütleri kullanarak, uluslararası karşılaştırmalarla Türk yoksullarının göreli durumunu saptamaktır. İkinci olaraksa, Türk emek piyasaları çerçevesi içinde Tükiye’deki yoksulluk sorununu netleştirmek ve Türk emek piyasalarına yönelik politika önerilerinde bulunmaktır. Çalışma, diğer içsel ve dışsal sosyoekonomik etkilerle birlikte, yoksulluk ile emek piyasalarının dinamikleri arasında içsel ilişkiler bulunduğunu göstermiştir. Gelir öçütleri, incelenen 175 ülke içinde Türkiye’yi orta sıralarda göstermekle birlikte, durum bir takım insani gelişme ölçütleri açısından hiç de iç açıcı değildir. Türkiye’de yoksulluk azaltıcı sistematik politikalardan bahsetmek maalesef mümkün değildir. Yoksulluk ile az gelişmişlik arasında iki yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunduğu görülmektedir ve her ikiside birbirlerini beslemektedir. Türkiye örneğinde başlangıç varsayımı, yoksulluğun niteliği açısından kırsal-kentsel ve bölgesel boyutlarda farklılıklar olduğudur. Çalışmanın sonuçları bu durumu doğrular niteliktedir. Türk emek piyasalarında, azalan işgücüne katılım oranı ve artan işsizlik olarak adlandırılabilecek iki temel eğilim görülmekte ve bu iki eğilim yoksulluk sorunun derinleşmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Bu bağlamda, yoksulluk ve işsizlik birbirini besler gözükmektedir. Ayrıca, genç ve eğitimli işsiz nüfusun varlığı da bu süreci hızlandırmaktadır. Bölgesel işsizlik rakamları, bölgesel yoksulluk farklılıklarını açıklamaktadır. Son olarak, çalışma yoksullukla mücadele etmek için doğrudan, dolaylı ve küresel politikalar önermektedir. Uzun dönemde etkili olabilecek dolaylı politikalar, iktisadi büyümeyi ve gelir dağılımındaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Görece daha kısa dönemli etkilere sahip doğrudan politikalar ise aktif emek piyasası politikalarını içermektedir. Çalışma, aktif emek piyasası politkalarını uygulayarak, yoksullukla mücadele için bir model önermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :