Cilt: 9 Sayı : 3
d
Altın ve Amalgamların Muhtelif Değişkenler Karşısında Gösterdikleri Galvanismus, in Vitro Bir Çalışma
Cengiz OKTAY

1.4K 129

Öz SONUÇ ve ÖZET :Bu araştırmada farklı elektrik potansiyelindeki 22 ayar altın ve ince grenli veya folie amalgamlar arasında değişlik PH'larda, değişik amalgam civa oranlarında, değişik karıştırma zamanlarında geçen süre ile teşekkül eden galvanik akım potansiyel farkları in vitro olarak tetkik edilmiştir. Bu tetkiklerde gözlenen tandanslar :Tandanslar % 95 güvenirlik ile verilmiştir. Bu tandanslar ince grenli solila amalgamı için :1 — Geçen zaman galvanik akımı negatif yönde etkilemektedir.2 — 5,5 - 6,5 PH aralığında amalgam civa oranı küçüldükçe geçen zaman ile dental altın ile amalgam arasında oluşan potansiyel farkı bir azalma göstermektedir.3 — Karıştırma sürelerinin değişmesi ve 5,5 - 6,5 PH değerleri dışındaki PH'larda amalgam civa oranlarının küçülmesi yani civa miktarının amalgama göre arttırılması galvanik akım potansiyel farkı üzerine etkili olmamaktadır.4 — PH potansiyel farklarını etkiler görünümdedir.5 — Ölçümlerde ilk anda yüksek miliivolt değerleri elde olunmasına rağmen, ilk ölçüm değerlerinin 4 dakikada polarizasyona bağlı olarak daha küçük değerlere düştüğü ve stabilize olduğu gözlenmiştir. Bu bulgu folie amalgam içinde geçerlidir.Folie amalgam için gözlenen tandanslar ise :1 — Geçen zaman altın ile amalgam arasında oluşan galvanik akımı negatif yönde etkiler gibi görünmektedir. Ancak,     PH=5'de geçen zaman ve diğer değişkenler potansiyel farkını etkiler gibi görünmektedir.2 — PH = 6,5'da yapılan ölçümlerde her ne kadar karıştırma zamanı önemli gibi görünmekte ise de, % 99 güvenilirlik seviyesinde bu faktöründe önemsiz olduğu görülür.3 — Amalgam civa oranının küçülmesi yani, civanın arttırılması, karıştırma süresinin 10 veya 20 saniye olması, galvanik akım değerleri açısından önemli değildir.4 — Değişik PH'larda diğer faktörler (geçen süre, amalgam - civa oranı, karıştırma zamanı) aynı kalsa bile, galvanik akım değerleri farklı bulunmaktadır.Yazıda avrıca, farklı potansiyeldeki matellerin eşlendirilmeleri ile ilgili fiziksel hususlar ve galvanismus ile ilgili diğer konular münakaşa edilmiştir.SUMMARYIn the study, Galvanic currents observed between dental gold and various amalgams [fine grain amalgam and folieamalgam) in different PH's, in different amalgam mercury ratios, trituration times and time passing after initial condensation have been evaluated in vitro. The following conclusions have been drawn from the study.For the fine-grain amalgam;1) Time passing after initial condensation seem to have aminimizing effect on the galvanic current measured.2) In the PH renge between 5,5 and 6,5 as the amalgam-mercury ratio decreases, potential differences between gold and amalagam seem to decrease with the time.3) Varying trituration times, and manipulation of amalgam-mercury ratios in different PH's excluding 5,5-6,5 PH ranges, seem to have no significant effect on potential differences between dental gold and fine grain amalgam.4) PH changes seem to foe an important factor, in potential differences between dental gold and fine grain amalgam.5) In the measurement of potential differences, although, at the beginning high milivoltage peaks were measured, after 4 minutes, milivoltege values showed en enourmous decrease due to polarization and stabilized on values far below the initial milivortage vales. The same finding Is valid for the folie amalgam.The tendencies for folie amalgam are as following.1) Time passing after initial condensation seem to have minimizing effect on potential differences between dental gold and folie amalgam! However, for PH=5, all factors involved n the study seem to have no significant effect on milivoltage values.2) Trituration time seems to be an important factor for     PH= 6,5, but on % 99 level of confidence this factor seems also to be in significant.3) Manipulation of amalgam-mercury ratios, trituration time have no significant effect on the potential differences between dental gold and folio amalgam.4) PH changes seem to be important n milivoltage values between dental gold and folio amalgam, Even if, all other factors involved are kept the same. İn the study, various aspects of amalgams relevant to galvanismus have also been discussed.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça