Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Could poverty be turned into prosperıty and poor into rich in turkey’s reality?

Yazar kurumları :
Selcuk University Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Economics1, Pamukkale University Faculty of Science and Literature Department of Sociology2
Görüntülenme :
376
DOI :
Özet Türkçe :

Arguments not only over the poverty of individuals but also over the poverty of groups, communities, nations, and countries have begun to make several kind of poverties, including individualistic, economical, regional, cultural, the main point of the escalating studies. In this sense, the main aim of this paper representing a significant indicator for studies mentioned above is determining the concept of poor and poverty, unveiling underlying factors of poverty and putting forth how to cope with poverty. One the the most crucial result of this paper highlighting the role of Turkey‟s policy that make inequality of income distribution, black economy and irregularity legislative is closely linked with the political conciousness that will be able to turn poverty into prosperity in general and poor into rich in particular in the reality of Turkey, via distributing internal revenue as regards contribution of individuals, groups, social classes and via improving national capital.

Özet İngilizce :

Sadece bireylerin değil aynı zamanda grup, topluluk, ulus ve ülkelerin yoksulluğu üzerine tartıĢmalar, bireysel, ekonomik, bölgesel, kültürel pek çok yoksulluk çeĢidini giderek artan çalıĢmaların temel hareket noktası haline getirmeye baĢlamıĢtır. Bu anlamda sözü edilen çalıĢmalara anlamlı bir gösterge oluĢturan bu çalıĢmanın temel amacı, yoksul ve yoksulluk kavramlarını saptamak, yoksulluğun nedenlerini açığa çıkarmak ve yoksulluğun üstesinden nasıl gelineceğini öne sürmektir. Gelir dağılımı eĢitsizliği, kayıt dıĢı ekonomi ve yolsuzluğu meĢrulaĢtıran Türkiye‟nin politikasının rolüne dikkat çeken bu çalıĢmanın en önemli sonuçlarından biri, ulusal geliri birey, grup ve sosyal sınıfların katkısına göre dağıtarak ve ulusal sermayeyi güçlendirerek, Türkiye gerçeğinde genel anlamda yoksulluğu varlığa özel anlamda ise yoksulu zengine dönüĢtürebilecek politik irade ile yakından iliĢkili olduğudur.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :