Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin ruhsal durumlarının belirlenmesi

Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu1, Nevşehir Üniversitesi Turizm Fakültesi2
Görüntülenme :
375
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırma, üniversite öğrencilerinin ruhsal durumlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma, üniversite 1. sınıfta öğrenim gören 935 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bilgi formu ve kısa semptom envanteri (KSE) kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik hesaplaması, Independent samples t testi ve one-way ANOVA kullanılmıştır. Öğrencilerin KSE'nin alt ölçeklerinden en yüksek puan ortalamasına sahip oldukları ruhsal belirtiler, sırasıyla hostilite (1.07 ± 0.88), obsesif kompulsif bozukluk (OKB) (1.03 ± 0.77) ve paranoid düşüncedir (1.03 ± 0.81). Ölçek genel puanı olan rahatsızlık ciddiyeti indeksi 0.17 ± 0.12 bulunmuştur. Puan ortalamalarına göre öğrencilerin ruhsal belirti sıklığının düşük olduğu söylenebilir. Değişkenler ile KSE puan ortalamaları karşılaştırıldığında cinsiyet, gelir düzeyi ve sosyal destek ile ruhsal belirti sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Gelir durumunu ve sosyal desteğini yetersiz olarak ifade eden öğrencilerin ruhsal belirti puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The Study was performed as a definition to determine the mental conditions of the University students. Study was carried out with 935 first year university students. For this study information sheet and brief symptom inventory (BSI) were used. In the analysis of the data Independent sample T-test, one-way ANOVA and correlation tests were used to evaluate. BSI subscales of the students with the highest average score of psychiatric symptoms which are, respectively hostility (1.07 ± 0.88), obsessive compulsive disorder (OKD) (1.03 ± 0.77), and paranoid thought (1.03 ± 0.81). The scale of the overall score the severity of illness index was found as 0.17 ± 0.12. According to the average score the frequency of psychiatric symptoms of the students may be said low. When the variables and OKD scores were compared statistically significant differences were found between gender, income level, social support and the frequency of psychiatric symptoms. The students who expressed their income and social support as poor the average scores of their psychiatric symptoms were found higher than the other groups.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :