Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anadolu kentlerine göç: konya örneği

Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
492
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın konusunu Konya'ya göç etmiş bireylerin kente tutunma serüveni oluşturmaktadır. Bir neden sonuç ilişkisi bağlamında bakıldığında içgöç, toplumumuzun son 60 yıllık dönüşümünün birçok yönünü belki de en iyi açıklayabilecek süreçtir. Buna karşın içgöç olgusu ve bu olguya ilişkin pek çok başka toplumsal, ekonomik ve kültürel süreç, sosyal bilimciler için önemli bir araştırma nesnesi olsa da bugüne dek yapılan çalışmaların yeterli olduğunu söylemek güçtür. Mevcut çalışmalar da daha ziyade İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde yoğunlaşmıştır. Çalışmada, ülkemizdeki toplumsal, sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik dönüşümün çözümlenmesinde merkezi bir rol üstlenen göç olgusunun, kendine özgü kimliği ve kentleşmesi ile dikkatleri üzerinde toplayan Konya özelinde analitik bir incelemeye tabi tutulması, ülkedeki göç ile benzeşen ve ayrışan boyutlarının mülakat ve anket tekniği bir arada kullanılarak araştırılmasını amaçlanmıştır. Bu bağlamda Konya'ya göç edenlerin hangi saik ya da saiklerle göç ettiği, Konya'yı tercih sebepleri, ağırlıklı olarak kentten mi kırdan mı göç ettikleri, hangi semtlerde yoğunlaştıkları, sosyal, kültürel, siyasi tercih ve beklentileri, istihdam, barınma, işgücü, yaşam tarzı, gelir ve eğitim düzeyleri, göç ettikleri yerle halihazırdaki ilişkileri vb. birçok değişken kullanılarak Konya'ya gerçekleşen göçün temel dinamikleri, ortaya koyduğu ekonomik ve toplumsal sonuçlar çerçevesinde incelenmiştir.

Özet İngilizce :

The research is about how the people who came in Konya in 1980 got used to this city. When looked in respect of cause and effect, internal immigration may be the best continuum to explain many aspects of our society's transformation in last 60 years. The immigration phenomenon and many other social, economical and cultural continuums related to the immigration are important areas for academics interested in liberal arts to make research, after all it is difficult to say that researches made until today are satisfactory. As for available researches, they are more concentrated in metropolitan areas such as Istanbul, Ankara and Izmir. In this study, it is aimed that the immigration event, which undertakes a significant role in the analysis of social, political, cultural, economical transformations in our country, is given an analytical analysis in a specific area as Konya which draws attention with its unique identity and urbanization, also aimed to research its similar and different dimensions with the immigration in the country by using techniques as interview and public survey. In this context, the basic dynamics of immigration to Konya is studied regarding the economical and social results it brought about, by using variable factors like the reason or reasons of immigration to Konya, preference for Konya based on reasons, generally if they moved from city or countryside, which districts they heavily populate, social, cultural, political preferences and expectations, employment, housing, labour force, lifestyle, revenue and education levels, their connections with the place they moved from, etc.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :