Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Nesne Psikoloji Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ergenlerde bağlanma ve saldırganlık davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı1, Ege Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
559
DOI :
Özet Türkçe :

Literatürde ergenlik ile ilgili çeşitli araştırmalar mevcuttur. Ergenlik döneminde bireyin fiziksel değişimlerinin yanı sıra psikolojik ve sosyal alanda değişimler de dikkati çekmektedir. Bu dönemde aile ile ilişkiler biraz önemini kaybetmekle birlikte akranlarla olan ilişkilerin daha kuvvetlendiği görülmektedir. Bu bağlamda araştırma, ergenlik döneminde ebeveyne bağlanmanın türüne göre saldırganlık puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada ebeveyne güvensiz bağlanmanın saldırgan davranışlar üzerindeki etkisinde koruyucu ve risk faktörleri incelenmiştir. Koruyucu faktörler olarak; ebeveynlerin iyi geçinmesi, yakın arkadaşa ve akran grubuna sahip olma ele alınmıştır. Tv'de şiddet içerikli film izleme ve disiplin cezası alma ise risk faktörleri olarak belirlenmiştir. Yanı sıra çalışmada empatinin, ebeveyn bağlanmasının saldırgan davranış üzerindeki etkisindeki aracı rolü incelenmiştir. Araştırma 2010 yılında Burdur'da yaşayan ve liseye devam eden yaşları 13 ile 19 arasında değişen basit tesadüfi yöntemle seçilmiş 1424 (709 K/715 E) ergenle yürütülmüştür. Araştırmacı tarafından Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gerekli izinler alındıktan sonra okullar ziyaret edilmiş, araştırmaya katılımda gönüllülük esas alınmıştır. Çalışmada katılımcı kişisel bilgi formu, Saldırganlık Ölçeği (Buss ve Perry, 1992), Ebeveyn ve Akrana Bağlanma Envanteri (Armsden ve Greenberg, 1987) ve Empatik Eğilim Ölçeği (Dökmen, 1988) uygulanmıştır. Verilerin analizi için Çift Yönlü Varyans Analizi, T testi ve Sobel Test istatistiksel analizleri kullanılmıştır. Analiz bulgularına bakıldığında güvensiz bağlanan ergenlerin daha yüksek saldırganlık puanı aldıkları görülmüştür.

Özet İngilizce :

Various studies available in the literature on puberty. The individual's physical and psychological changes during puberty, as well as changes in the social field are remarkable. During this period, the importance of family relationships with losing a bit more with the relationships with their peers is their strength. The aim of this study is to investigate the relationship between parental attachment and aggression in adolescents. In the study, risk factors and protective factors between parent attachment and aggressive behavior were examined. Parents marital accord to have friend; close friend and peer group were considered as protective factors. Watching violent movies on Tv and having a disciplinary penalt were identified as risk factors. Also, that empathy was between parent attachment aggression examined as a mediator. That research is carried with randomly selected 1424 (709 females and 715 males) adolescents, who are living in Burdur in 2010, going to high school and ranging from 13 and 19. The schools were visited after obtaining necessary permits from the Burdur Directorate Education by the researcher and participation in the study was based on volunteerism. Personal information form, and Aggression Scale (Buss ve Perry, 1992), Parent and Peer Attachment inventory (Armsden ve Greenberg, 1987) and Empathic Tendency Scale (Dökmen, 1988) were applied in the study. For the data analysis, the statistical analysis like Two-way analysis of variance, T-test and Sobel Test were used. When taking a look at analysis findings, it was noticed that adolescents insecurely attached got higher aggression score.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :