Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen ve teknoloji öğretmenleri için alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik bir hizmet içi eğitim programından yansımalar: trabzon örneği

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
499
DOI :
Özet Türkçe :

Özet-Bu çalışmanın amacı; Fen ve Teknoloji öğretmenleri için alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine yönelik hazırlanan bir hizmet içi eğitim kurs programının kursa katılan öğretmenlerin beceri ve bakış açıları üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya Trabzon ilinde çalışan 6 Fen ve Teknoloji öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; araştırmacı günlüğü, doküman analizi ve yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Doküman analizinden elde edilen veriler araştırmacı tarafından hazırlanmış bütünsel puanlama anahtarı ile değerlendirilmiştir. Görüşme verilerinin analizinde kodlamalardan yararlanılarak matris oluşturulmuştur. Araştırmanın sonucunda; geliştirilen Hizmet-içi Eğitim kurs programının öğretmenlerin becerileri ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini derslerinde kullanmaları üzerinde olumlu etkide bulunduğu sonucuna varılabilir. Ayrıca öğretmenlerin kurs süresinde yapmış oldukları etkinliklerde en fazla analitik puanlama anahtarı hazırlamada zorlandıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerini kullanmaları konusunda beceri gelişimlerine katkıda bulunabilecek, etkinliklerle zenginleştirilmiş HİE kurs programlarının düzenlenmesi öneri olarak sunulmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the effectiveness of an in-service education course program including alternative measurement and assessment techniques on participant teachers’ skills and perspectives. Case study was used in this study. The sample of the study consisted of six voluntary science and technology teachers working in Trabzon. Researcher’s diary, document analysis and semi-structured interviews were used for data collection. Qualitative data analysis was used in this study. Holistic rubric prepared by researcher was used for document analysis. Matris forms including codes were used for interviews analysis. At the end of the study, it was concluded that in-service education course program had positive effects on teachers’ skills and their perspectives of using alternative assessment techniques in their lessons. In addition, teachers had difficulty in preparing analytic rubrics during the in-service education course period. Recommendations were presented on the arrangement of in-service education course program which include lots of activities and may contribute teachers’ skills using alternative assessment techniques

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :