Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmeni adaylarının uygulama öğretmenleri hakkındaki özel alan yeterlikleri algısı

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
349
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, sınıf öğretmeni adaylarının uygulama öğretmenlerinin özel alan yeterliğine ilişkin algılarını belirlenmeyi amaçlamıştır. Araştırmanın örneklemini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı son sınıfında öğrenim gören 150 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen 5'li likert tipi ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.947 olarak bulunmuştur. Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular öğretmen adaylarının uygulama öğretmenlerinin yeterliliğine ilişkin algılarının Öğrenme-Öğretme Ortamı ve Gelişimi, İzleme ve Değerlendirme, Bireysel ve Mesleki Gelişim- Toplum ile İlişkiler, Dil Becerilerini Geliştirme, Bilimsel ve Teknolojik Gelişim ve Bireysel Sorumluluklar ve Sosyalleşme boyutlarında öğretmen adaylarının uygulama öğretmenlerinin yeterliğine ilişkin algılarının "Tamamen Yeterli" derecesine karşılık geldiği görülmektedir. Diğer 2 boyut için öğretmen adaylarının vermiş oldukları cevapların ortalamaları incelendiğinde ise Sanat ve Estetik ve Beden Eğitimi ve Güvenlik konusundaki algıları "Yeterli" olduğunu göstermektedir. Öğretmen adaylarının başarı notu ile uygulama öğretmenlerinin yeterliklerine ilişkin algıları cinsiyet ve öğrenim türüne göre farklılaşmamasına rağmen başarı notuna göre farklılaşmaktadır.

Özet İngilizce :

This study aimed at determining elementary preservice teachers' perceptions regarding their cooperating teachers' special area sufficiency. Sample of this study included 150 preservice teachers majoring in elementary education at Canakkale Onsekiz Mart University. A 5-likert type of scale developed by the researchers was used in this study. Cronbach alpha coefficiency of the scale was determined as 0.947. Results of the study revealed that preservice teachers' perceptions for learning-teaching environment and development, observations and evaluation, personal and professional development in relation to public, developing language skills, scientific and technological development, personal responsibilities and social relations were completely adequate. For the factors, art and esthetic and physical education and security it was found that preservice teachers thought their cooperating teachers were "adequate". There were no significant differences amongst preservice teachers' perceptions regarding gender and type of education. However, there was a significant relationship between their perception and achievement.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :