Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretim elemanlarının öğretim stratejileri-yöntem ve teknikleri, iletişim ve ölçme değerlendirme yeterliklerine yönelik öğrenci görüşleri

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi M.R. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
383
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada eğitim ve fen-edebiyat fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının "öğretim strateji-yöntem ve tekniklerini kullanma", "iletişim" ve "ölçme-değerlendirme" becerileri, öğrenci görüşlerine göre incelenmiştir. Araştırma, betimsel yöntemle yapılmıştır. Araştırmada çalışma grubunu 2009–2010 öğretim yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi ve Fen-edebiyat Fakültesi ile Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin lisans programlarında okuyan 568 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma ve anlamlılık değerlerini belirlemek için t testi kullanılmıştır. Araştırma bulguları, öğrenci görüşlerine göre, öğretim elemanlarının yarısından çoğunun "öğretim strateji-yöntem ve tekniklerini kullanma", "iletişim" ve "ölçme-değerlendirme" becerileri açısından yeterli düzeyde olmadıklarını göstermektedir. Öğrenci görüşleri cinsiyet, fakülte ve alan değişkeni açısından anlamlı farklılık göstermiştir.

Özet İngilizce :

In this descriptive study, teaching methods and techniques, communication, measurement and evaluation skills of instructors working at faculty of education and faculty of arts and sciences were investigated according to student views. In the research, working group consisted of 568 undergraduate students of faculty of education and faculty of arts and sciences at Kilis 7 Aralik University and University of Gaziantep. The questionnaire developed by the researcher was used to gather the data. In analyzing data, t-test was used to find out frequency, percentage, mean, standard deviation and meaningfulness values. The findings indicated that more than half of the instructors' skills about teaching methods and techniques, communication, measurement and evaluation were not adequate. The views of students showed significant differences according to gender, faculty, and department variables.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :