Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin sınıf yönetimine etkisine yönelik öğretmen görüşleri

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Bölümü2
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Okullar; öğretmen, öğrenci, program gibi birçok öğenin ortak amaçlar doğrultusunda bir araya gelmesi ile oluşan örgütlerdir. Okulların işleyişi bu temel öğelere bağlıdır. Günümüzde öğretmenlerce öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal hazırbulunuşluk düzeylerinin istenen düzeyde olmaması, özellikle sınıf yönetiminde büyük bir sorun olarak dile getirilmektedir. Bu çalışmada, öğrencilerinin hazırbulunuşluk düzeylerine ilişkin öğretmen görüşlerini tespit etmek ve hazırbulunuşluk düzeyinin sınıf yönetimi süreçlerine etkilerini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Ayrıca bu çalışmada öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerindeki yetersizliğin temel nedenlerini belirlemek ve ulaşılan bulgular doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmek hedeflenmektedir. Çalışma, tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırma kapsamında Gaziantep ilinde görev yapan 24 öğretmenle görüşme yapılmıştır. Veriler, betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenler öğrencilerinin istenen hazırbulunuşluk düzeyinde olmadığını belirtmiş, bunun sebebi olarak; öğrenci, veli, öğretmen, program, çevre, araç-gereç, yönetici vb. kaynaklı etkenleri göstermiştir. Araştırma sonucunda, öğrenci hazırbulunuşluk düzeyindeki eksikliklerin öğretmenlerin sınıf yönetim sürecini olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Schools are organizations that are composed of many factors like teacher, student, program etc. coming together for their common purposes. Processing at schools depends on these basic elements. At present, the fact that students' cognitive and emotional readiness levels are not at required level has been mentioned by teachers as a big problem, especially in classroom management. In this study, it is aimed to present teachers' opinions about the readiness level of their students and search out the effects of these levels on teachers' classroom management process. Furthermore, in this study it is aimed to determine the essential reasons of the inadequacy of the students' readiness level and develop some suggestions for the solution. The study was conducted through the survey technique. In the framework of the study, 24 teachers working at schools in Gaziantep city were interviewed. The data were analyzed as descriptive analysis method was used. At the end of the research, the teachers indicated that students weren't at the required readiness level and as the reason of this they pointed out some factors based on student, parent, teacher, program, environment, equipment, manager, etc. As a result of the study, it was determined that the defects at students' readiness levels affected teachers' classroom management process negatively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :