Yıl 1992, Cilt: 26 Sayı : 2 Sayfalar 90 - 96 2013-06-09
EKTODERMAL DİSPLAZİ ETYOLOJİLÎ DAİMİ DİŞ ANADONTİSİ GÖSTEREN BİR OLGUNUN GENETİK AÇIDAN İNCELENMESİ (Olgu bildirisi)-GENETIC CONSIDERATION OF A CASE WITH THE ORIGIN OF ECTODERMAL DYSPLASIA SHOWING TOTAL ANODONTIA OF PERMANENT DENTITION (A case report)
Serap AKYÜZ,Metin ATASU
10 261

Öz ÖZETEktodermal displazi, ektoderm orijinli organ ve dokuları tutan, nadir görülen, kalıtsal bir hastalıktır ve bu hastalarda farklı şiddette diş eksikliği görülür.Daimi diş anadontisi ve tırnak bulguları gösteren 5 3/12 yaşındaki olgumuz, koruyucu ve protetik tedavisinden sonra genetik olarak incelendi. Genetik çalışmalarda önemli yeri olan ve artık diş hekimliğinde de kalıtsal hastalıkların tanı ve etyoloj isinin belirlenmesinde kullanılan dermatoglifik (deri oymacığı) değerlendirmesi olgu ve annesinde yapılarak, sağlıklı olguların verileri ile karşılaştırıldı.Sonuç olarak gerek olgu ve gerekse annesinde patolojiye özel bulgular saptandı.Anahtar kelimeler: Ektodermal displazi, anadonti, dermatoglifik.ABSTRACTEctodermal dysplasia is a rare hereditary disease affecting the tissues of ectodermal origin and these patients show tooth absence of different severity.Anadontia of the permanent teeth and nail anomalies are seen in a patient at the age of 5 3112 years. After the completion of prophylactic and prosthetic treatments the patient is genetically evaluated.The patient and his mother's dermatoglyphic results were compared with the results of healthy individuals. This method was chosen since it has an important place in diagnosis of genetic disorders.As a result the pathologies were assessed both in the patient and his mother.Key words: Ectodermal dysplasia, anadontia, dermatoglyphic. 

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 9 Haziran 2013
Bölüm Olgu Sunumları / Case Reports
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 9 Haziran 2013


Makalenin Yazarları
Serap AKYÜZ
Metin ATASU